Občan

Zámer predať majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov_Topoľová

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať kúpnou zmluvou časť pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. Modranka parc. reg. C č. 80/1- zastavané plochy s výmerou 3375 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 31/2019 ako parc. č. 80/36 s výmerou 55 m2  za cenu 27,12 eur/m2 t. j. spolu za cenu 1491,60 eur do vlastníctva vlastníkovi susediacej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2817 Ing. Ľubošovi Š. bytom Trnava.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o priľahlú časť pozemku pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve Ing. Ľuboša Š., ktorá bude použitá na vytvorenie predzáhradky a susedné predzáhradky sú už odpredané. Na pozemku sa okrem zelene budú nachádzať prípojky a vchod a vjazd do domu.

Návrh na schválenie predaja majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 17. 9. 2019, ktorému prináleží definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom Mesta Trnava.
 

2.9.2019 10:26