Občan

Zámer prenajať majetok - Rengl Slovensko, s. r. o.

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať 2 časti pozemkov s výmerou každej 1,5 až 2 m2 v k. ú. Trnava:

  • parc. č. 5671/6 na Ul. Spartakovská, zapísaný na liste vlastníctva č. 5000,
  • parc. č. 5671/162 na Ul. Spartakovská, zapísaný na liste vlastníctva č. 12341.

 Zámer prenajať majetok

24.8.2017 12:14

 
Chcete vedieť, čo je nové?