Občan

Zámer prenajať majetok za účelom vybudovania a prevádzkovania Kultúrno-kreatívneho centra_Hlavná 17

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:
Nájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, v správe  Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, nachádzajúcich sa v Trnave na Ulici Hlavná 17, zapísaných na liste vlastníctva č. 12341, k. ú. Trnava, obec Trnava ako:

  • budova súpisné číslo 9 postavená na pozemku parc. č. 704
  • pozemok parc. č. 704 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1574 m2

nájomcovi Trnavskému samosprávnemu kraju, so sídlom v Trnave, Starohájska 10, IČO: 37 836 901, za účelom vybudovania a prevádzkovania Kultúrno-kreatívneho centra v Trnave,
za nájomné dohodou 1,00 euro/rok, na dobu určitú najneskôr od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2034,  za podmienok, že:

 

  • nájomca bude v plnej miere znášať náklady súvisiace s užívaním nehnuteľností: na energie a služby spojené s užívaním nehnuteľností, na bežné opravy a údržbu, na opravy, na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, na deratizáciu, dezinsekciu, dezinfekciu a pod.,
  • v prípade, ak niektorý z nebytových priestorov v budove prestane byť využívaný na účel nájmu, bude bezodkladne vrátený prenajímateľovi,

s výpovednými lehotami:
•    3 mesiace zo strany prenajímateľa, ak
-    nájomca užíva nehnuteľnosti v rozpore so zmluvou
-    nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nehnuteľnosť, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok
-    nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom
•    3 mesiace zo strany nájomcu, ak
-    stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú nehnuteľnosti najal
-    prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti
-    sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie
•    prípadne dohodou zmluvných strán,
s možnosťou predĺženia doby nájmu za podmienok dohodnutých najneskôr do 31. 12. 2033

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že nájomca vybuduje Kultúrno-kreatívne centrum s cieľom vytvoriť pracovné miesta v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu. 
Návrh na schválenie prenájmu majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 17. 9. 2019, ktorému prináleží definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom Mesta Trnava.
 

2.9.2019 10:17

 
Chcete vedieť, čo je nové?