Občan

Zámer prenajať nebytové priestory na Mozartovej ulici

Zámer prenajať majetok mesta V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o., ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Mozartova 10 v Trnave, s celkovou výmerou 689,26m2 nájomcovi: Dominika Chorvatovičová, Francisciho 1543/9, 917 01 Trnava,
IČO: 50 445 774, za účelom výučby a rozvoja pohybových zručností detí a tiež zriadenia tanečného a pohybového štúdia Crazy Family pre deti, dorast a dospelých, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, plocha s výmerou 362,31m2 na dobu určitú od 01. 01. 2020 do 30. 04. 2020 za nájomné 0,-- eur,
od 01. 05. 2020 na dobu neurčitú za nájomné 4 710,03 eur / rok, plocha s výmerou 326,95 m2 na dobu určitú od 01. 07. 2020 do 31. 08. 2020 za nájomné 0,-- eur, od 01. 09. 2020 na dobu neurčitú za nájomné 4 250,35 eur / rok. Nájomné je určené v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s výpovednou lehotou 12 mesiacov bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre mestské zastupiteľstvo.
Návrh na schválenie prenájmu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 22. 10. 2019


Spracovala: Mgr. Jana Dovičičová
V Trnave dňa 02. 10. 2019

2.10.2019 16:21

 
Chcete vedieť, čo je nové?