Občan

Zámer prenajať / vypožičať nebytové priestory

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava zverejňuje zámer prenajať / vypožičať nebytové priestory

 Zámer: Hlavná 5 - Marelli Global Business Services Europe s.r.o. 

 Zámer: Trojičné námestie 11- Marelli Global Business Services Europe s.r.o 

 Zámer: Mozartova 10 - OZ Iskierka  

 Zámer: Mozartova 10 - ZŠ Narnia Trnava  

 Zámer: Malženická cesta 1 - Centrum Koburgovo,n.o. 

30.8.2022 12:17