Občan

Zámer spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. prenajať nebytový priestor – chránené parkovacie miesto vo vlastníctve mesta Trnava

STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a v majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov, navrhuje primátorovi mesta Trnava v zmysle § 4 ods. 5 písm. e) schváliť prenájom

  • chráneného parkovacieho miesta č. 39 nachádzajúcej sa v bytovom dome na ul. Františkánska 24 v Trnave, v k. ú. Trnava, zapísanú na LV 5000 o výmere 11,50 m? :

Tomášovi Klinčákovi, Františkánska 24, 917 01 Trnava na dobu určitú - 1 rok, za minimálnu sadzbu nájomného 2,65 eura/m?/rok - v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

Návrh na schválenie prenájmu majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený primátorovi mesta Trnava.

3.3.2016 16:36

 
Chcete vedieť, čo je nové?