Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu verejnoprospešných služieb z 30. septembra

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu verejnoprospešných služieb z 30. septembra 2021

1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk,  www.istp.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásilo 23 uchádzačov o voľné pracovné miesto.

3. Po vyhodnotení splnenia požadovaných kvalifikačných predpokladov a ďalších požiadaviek boli pozvaní šiesti uchádzači k účasti na výberovom konaní:

1. Mgr. Simona B.

2. Ing. Petra Č.

3. Ing. Martin G.

4. Monika H. – nezúčastnila sa

5. Martin J. – nezúčastnil sa

6. Lenka T.                                                                                                            

4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:

Ing. Zuzana Bodišová – vedúca OKS

Ing. Martina Stanová, MBA. – vedúca OOaVS

Mgr. Stanislava Stračárová – personálny referent

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli písomne vopred určené a sformulované otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností uchádzačov a na ich osobnostné kvality.

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzačov a rozhodla, že vo výberovom konaní bol úspešný Ing. Martin Gregor.

Zapísala: Mgr. Stračárová

V Trnave, 30. septembra 2021

1.10.2021 14:59

 
Chcete vedieť, čo je nové?