Občan

Zariadenie na zber odpadov Skladová ul. Trnava

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že

od 23. 5. 2012 do 13. 6. 2012

je možné v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., oboznámiť sa so zámerom

Zariadenie na zber odpadov Skladová ul. Trnava

ktorý predložil navrhovateľ  TRANS TAH, s.r.o.,  Mladoboleslavská 1/4880,  902 01 Pezinok.

Do priestorov zberne budú dovážané odpady kategórie ostatný, ktoré budú vykupované a dočasne uskladnené vo veľkokapacitných kontajneroch alebo v uzamykateľných kontajneroch do doby naplnenia kapacity kontajnerov. Priebežne bude vykonávaný odvoz zozbieraných odpadov vlastnou dopravou      na zhodnotenie k zmluvným odberateľom.

Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, Referát ekológie, č. dverí 250,  Trhová ulica č. 3, 917 71 Trnava.

Zámer je zverejnený aj na internetovej stránke enviroportal.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným zámerom doručiť do 13. júna 2012 na adresu:

Obvodný úrad životného prostredia Trnava
Odbor kvality životného prostredia
Kollárova 8
P.O.Box 49
917 02 Trnava

23.5.2012 11:28

 
Chcete vedieť, čo je nové?