Občan

Záverečné stanovisko_ Arboria II.

Mesto Trnava,  Mestský  úrad  v  Trnave

Mesto Trnava, dotknutá obec, v súlade s § 37 ods. 7 zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že po ukončení procesu posudzovania navrhovanej činnosti

ARBORIA II, Polyfunkčná zóna, Trnava

navrhovateľa Arboria Land Development, s. r. o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava obdržalo Záverečné stanovisko č. 1291/2019-1.7/ak zo dňa 03. 07. 2019 vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Verejnosť môže do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v stránkových hodinách na:

Mestskom úrade v Trnave
Odbor územného rozvoja a koncepcií
II. posch., č. dv. 248
Trhová ulica č. 3, Trnava

V elektronickej podobe je záverečné stanovisko k  nahliadnutiu na internetovej stránke MŽP SR.

Záverečné stanovisko - Arboria II.

 

18.7.2019 10:42

 
Chcete vedieť, čo je nové?