Občan

Zmena 04/2019 Územného plánu mesta Trnava_rozhodnutie

Mesto Trnava, obstarávateľ strategického dokumentu v súlade s § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP3-2019/032422 zo dňa 29.10.2019 po ukončení zisťovacieho konania navrhovaného strategického dokumentu

Zmena 04/2019 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien:
Lokalita A - Úprava regulatívov
                  -  Priemet ÚPN CMZ Trnava- Zmena 01/2018
                  -  Priemet ÚPN- Z Obytná zóna Trnava- Prúdy (lokalita I.b – I.c)
Lokalita C -  Obytný súbor Alžbetin park
Lokalita E -  Nízkopodlažná zástavba na Ulici Pavla Mudroňa
Lokalita F -  Nízkopodlažná zástavba na Ulici Coburgova
Lokalita G - Bytová výstavba Hattalova- Koniarekova ul.

Navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona.

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli mesta pred budovou  Mestského úradu - Trhová ulica č. 3 a v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta Trnava a na stránke MŽP SR.

Rozhodnutie_Zmena 04/2019

11.11.2019 14:49

 
Chcete vedieť, čo je nové?