Občan

Zoznam nájomcov v reštituovaných domoch - Ulica Kalinčiakova 27, Trnava

Vlastník reštituovaného domu na Ulici Kalinčiakova 27, Trnava
Ing. Mária Marková

Meno priezvisko nájomcu

Výpoveď z nájmu v zmysle zákona daná dňa

Žiadosť podaná na MsÚ

Rozhodnutie o bytovej náhrade vystavené

Pridelená bytová náhrada

Alena Mériová, bytom Kalinčiakova 27, TT + jedna posudzovaná osoba

19. 9. 2011

16. 11. 2011

13. 2. 2012

Byt s dvomi obytnými miestnosťami

Jozef Méri, bytom Na hlinách 14, TT

19. 9. 2011

17. 2. 2012

Zamietnutie žiadosti, bolo vyhovené pani Mériovej

 

 

5.10.2012 15:40