Občan

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka pre seniorov

Žiadateľ - senior o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku navštívi Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, odbor sociálny, referát starostlivosti o dôchodcov, kanceláriu č. 167 na prízemí, kde sú k dispozícii žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku, ktoré sú poskytované občanom mesta Trnava, na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 468/2016 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava.

Žiadateľ, senior musí spĺňať základné kritérium pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorým je, že musí byť okrem dôchodku aj poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Ak žiadateľ spĺňa platné kritériá pre poskytnutie dávky, dá si potvrdiť na žiadosti príslušnými orgánmi, resp. podloží osobitnými dokladmi:

- rozhodnutie Sociálnej poisťovne Bratislava – ústredie o výške dôchodku (starobný, invalidný, vdovský, vdovecký), preukaz ZŤPS, potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi z úradu práce, potvrdenie, že má ku dňu podania žiadosti uhradené všetky poplatky za nájom a služby spojené s užívaním mestského nájomného bytu, ubytovne a nemá žiadne nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch.

Vyplnenú žiadosť s potrebnými dokladmi a občianskym preukazom prinesie žiadateľ späť na Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, odbor sociálny, referát starostlivosti o seniorov. Úrad posúdi nárok na priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej dávky a rozhodne o priznaní resp. zamietnutí dávky.