Občan

Ohlásenie stavebných úprav

 • Názov administratívneho úkonu
   – oznámenie k ohláseniu stavebných úprav
   Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.


 • Zákon
   - § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
   - § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
   - § 24 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel


 • Požadované doklady
   - doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe ( možno ho nahradiť čestným vyhlásením)
   - kópia z katastrálnej mapy
   - súhlas všetkých vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
   - písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca
   - stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území


 • Vybavuje (odbor, kontakt : meno, telefón, email)
  MsÚ v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
  033/3236 kl. 164


 • Lehota vybavenia
  30 dní od podania žiadosti


 • Správny poplatok, resp. miestna daň
  bez správneho poplatku


 • Iné
   - stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky, alebo určí, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
   - ohlasované stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky


 • Dokumenty
   - tlačivo na ohlásenie stavebných úprav na www.trnava.sk

Chcete vedieť, čo je nové?