Občan

Sociálna dávka

Žiadosť o poskytnutie dávky, ktorá obsahuje základné osobné dáta žiadateľa, jeho ekonomickú situáciu a odôvodnenie žiadosti predloží žiadateľ na mestský úrad v Trnave, Odbor sociálny – referát sociálnej pomoci občanom
Ak žiadateľ spĺňa platné kritériá pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 318/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava , dá si potvrdiť na žiadosti príslušnými orgánmi, resp. doloží osobitnými dokladmi:

  • výšku príjmu žiadateľa, alebo výšku príjmu manžela/ ky za príjem sa pokladá mzda, dávky v hmotnej núdzi, nemocenské dávky, podpora v nezamestnanosti, výživné na manžela/ku
  • potvrdenie z úradu práce o evidencii uchádzača o zamestnanie v prípade, že je žiadateľ nezamestnaný
  • potvrdenie od lekára, ak má zdravotné problémy
  • preukaz osoby ťažko zdravotne postihnutého, ak žiadateľ tento vlastní

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi prinesie žiadateľ na MsÚ Trnava, ulica Trhová č.3, do kancelárie č. 167.

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?