Občan

Sociálna dávka rodiny s deťmi

Žiadateľ o jednorazovú sociálnu dávku pre rodiny s deťmi navštívi Mestský úrad v Trnave, odbor sociálny, referát starostlivosti o rodiny s deťmi, kanceláriu č. 169 na prízemí, kde sa nachádzajú k dispozícii žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku.

Všeobecne potrebné doklady:

Žiadateľ si dá potvrdiť čistý príjem za posledných 6 mesiacov oboch partnerov (mzdy, prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, dôchodok, podporu v nezamestnanosti, dávku v hmotnej núdzi, výživné na deti, – podľa situácie v akej sa žiadateľ nachádza) ďalej doloží potvrdenie o pravidelnej školskej dochádzke maloletých detí, rozsudok o určení výživného na maloleté deti v prípade že manželia nežijú v spoločnej domácnosti, preukaz ZŤPS.

Pri prevzatí žiadosti je každý žiadateľ individuálne poučený o tom, ktoré z horeuvedených dokladov je potrebné konkrétne k jeho prípadu doložiť.

Vyplnenú žiadosť s potrebnými dokladmi a občianskym preukazom prinesie žiadateľ späť na Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, odbor sociálny, referát starostlivosti o rodiny s deťmi. Úrad posúdi mieru sociálnej odkázanosti a rozhodne o dávke.

Súvisiaci obsah