Občan

Sociálna dávka seniori

Žiadosť o poskytnutie dávky, ktorá obsahuje základné osobné dáta žiadateľa, jeho ekonomickú situáciu a odôvodnenie žiadosti predloží žiadateľ na mestský úrad v Trnave, Odbor sociálny – referát starostlivosti o seniorov.

Ak žiadateľ spĺňa platné kritériá pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 318/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava v kapitole dôchodcovia, dá si potvrdiť na žiadosti príslušnými orgánmi, resp. podloží osobitnými dokladmi:

  • rozhodnutie Sociálnej poisťovne Bratislava – ústredie o výške dôchodku / invalidný, starobný, vdovský, vdovecký/
  • potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi z úradu práce
  • potvrdenie od lekára, ak má žiadateľ nariadené diétne stravovanie
  • preukaz osoby ťažko zdravotne postihnutého s červeným pruhom, ak žiadateľ tento vlastní

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi prinesie žiadateľ na MsÚ Trnava, Trhová č.3, do kancelárie č. 167.

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?