Občan

Súhlas na výrub dreviny – povolenie

1. Názov administratívneho úkonu – Vydanie súhlasu na výrub dreviny
Odbor stavebný a životného prostredia, referát ochrany prírody a krajiny vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva súhlasy a rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín, prijíma ohlásenia o výrube.

2. Súvisiace právne predpisy
- § 9 ods. 1 písm. m), § 12 písm. c), § 47 a § 69 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z.
- Vyhláška MŽP č. 492/2006 Z.z.

3. Požadované doklady
- špecifikácia stromov a krov, ktoré majú byť vyrúbané
- situačný nákres s vyznačením dreviny na výrub
- doloženie vlastníckeho práva (napr. list vlastníctva - LV) alebo súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie
- odôvodnenie žiadosti

4. Vybavuje (odbor, kontakt: meno, telefón, email)
MsÚ v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, referát ochrany prírody a krajiny
t.č.: 033/3236 kl. 206 e-mail: jana.galkova@trnava.sk

5. Lehota vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti

6. Správny poplatok resp. miestna daň
Podľa položky 160 Zákona č. 145/1995 Z.z. v znení noviel sa poplatky určujú takto:
- fyzická osoba : 200,- Sk (od 1. 1. 2009 6,5 €)
- právnická osoba alebo FO ( podnikateľ ) : 2000,- Sk (od 1. 1, 2009 66 €)

7. Ďalšie súvisiace úkony

8. Iné
- správny poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ pri podaní žiadosti alebo prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou.
- § 47 ods. 4 Zákona 543/2002 Z.z. ustanovuje, kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny
- bližšie informácie o potrebe/nepotrebe súhlasu, čase výrubu a pod. podľa bodu 4.
- v situácii bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku nie je potrebné podávať žiadosť na výrub, zákonom je povolené drevinu odstrániť a do 5 dní upovedomiť MsÚ podaním oznámenia o výrube dreviny. Rovnaký postup sa volí pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu.
- ak žiadateľ o výrub dreviny nie je skutočným vlastníkom pozemku, na ktorom o výrub žiada, treba doložiť súhlas s výrubom skutočného vlastníka pozemku i s LV.

9. Dokumenty
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny je k dispozícii na MsÚ Trnava v KPK alebo na č. dv. 206 alebo na www.trnava.sk.
- rovnako je k dispozícii aj „Oznámenie o výrube dreviny pri ohrození zdravia alebo života človeka“ aj „Oznámenie o výrube dreviny pri obnove produkčných ovocných drevín“.

Chcete vedieť, čo je nové?