Občan

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Žiadateľ zaplatí v pokladni MsÚ Trnava správny poplatok vo výške 6,50 €.

Na základe žiadosti o zápis do evidencie SHR, predložení dokladov o vlastníctve, nájme alebo správe pozemkov a doklade o zaplatení správneho poplatku bude vykonaný zápis do evidencie SHR.

Zrušenie zápisu do evidencie SHR sa vykoná na základe písomnej žiadosti s uvedením dôvodu zrušenia a bez správneho poplatku.

Miestnym príslušným na registráciu je ten úrad, v ktorého obvode (katastri) sa nachádzajú pozemky, na ktorých má byť realizovaná poľnohospodárska činnosť. 

Žiadosť nájdete tu