Občan

Úradné tlačivá Odbor stavebný a životného prostredia

 
 
 
28.3.2024 9:51
 

Oznam v súvislosti so zmenami právnych predpisov od 1.4.2024.

27.12.2017 7:11
 

Poplatok za rozvoj sa uhrádza na území mesta Trnava podľa VZN č. 490 s účinnosťou od 1.1.2018. Dňa 1.1.2020 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č.530 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré zrušilo VZN č. 490.

2.3.2017 9:02
 

Aktualizovaná informácia pre stavebníkov a projektantov (25.9.2019). Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie, ktorú vydáva odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave je samostatné tlačivo.

6.3.2020 8:16
 

Aplikovanie zákona o byrokracii v praxi. Pri podávaní žiadostí nie je potrebné predkladať výpisy ktoré sú vyčiarknuté z tlačív, pracovníci si ich overujú cez portál OVER SI. V špecifických prípadoch sa postupuje v súlade so zákonom.

19.3.2024 7:16
 

Nové úradné úradné tlačivo od 1.4.2024. Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie podľa § 140d stavebného zákona, ak ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1.1.1990 do 31.3.2024 a vlastník preukáže náležitosti uvedené v § 140d ods.1.

3.10.2023 15:17
 

Žiadosť primárne určená pre potvrdenie veku stavby (pôvodná výstavba) v súvislosti so spracovaním znaleckých posudkov a pre dohľadanie príslušných listín a dokumentácií na základe archívnych kníh a údajov informačného systému. Podľa účelu je prípadne potrebné použiť žiadosť 02. o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie stavby (pasportu stavby) s potvrdením existencie stavby a jej účelu (§ 104 stavebného zákona) z dôvodu, že pôvodná projektová dokumentácia stavby sa nezachovania. Od 1.4.2024 je možné použiť aj ako žiadosť o potvrdenie pre stavby postavené pred 1.10.1976 a pre stavby postavené od 1.10.1976 do 31.12.1989, pričom určenie, či stavebný úrad bude požadovať pasport stavby a s tým súvisiacu úhradu správneho poplatku je potrebné prerokovať osobne pred podaním na stavebnom úrade.

12.9.2023 16:27
 

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie stavby (pasportu stavby) s potvrdením existencie stavby a jej účelu (§ 104 stavebného zákona) z dôvodu, že pôvodná projektová dokumentácia stavby sa nezachovania. Od 1.4.2024 je možné použiť aj ako žiadosť o potvrdenie pre stavby postavené pred 1.10.1976 a pre stavby postavené od 1.10.1976 do 31.12.1989, pričom určenie, či stavebný úrad bude požadovať pasport stavby a s tým súvisiacu úhradu správneho poplatku je potrebné prerokovať osobne pred podaním na stavebnom úrade.

12.9.2023 16:26
 

Upozornenie na zmenu od 1.4.2024. Súlad navrhovanej stavby sa podľa § 37 stavebného zákona potvrdzuje záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania vydaným podľa osobitného predpisu, preto je potrebné pred podaním návrhu na stavebný úrad požiadať orgán územného plánovania Mesta Trnava/Obce Zavar o vydanie záväzného stanoviska orgánu územného plánovania, pričom žiadosť musí stavebník podať s určenými prílohami (§ 40c zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov). Stavebný úrad spojí na žiadosť stavebníka územné konanie so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny alebo zo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania, takže aj pri žiadosti o stavebné povolenie treba pre ostatné stavby, ak podmienky nevyplývajú z územného plánu zóny taktiež požiadať vopred o vydanie záväzného stanoviska orgánu územného plánovania Mesta Trnava/Obce Zavar. Vydané záväzné stanovisko je potrebné doložiť stavebnému úradu. V prípade jeho vydania ako elektronického úradného dokumentu (súboru asice) doplnením cez všeobecnú agendu Mesta Trnava (spolu aj s ostatnými stanoviskami dotknutých orgánov, ktoré budú vydané ako elektronické úradné dokumenty).

12.9.2023 16:25
 

Upozornenie na zmenu od 1.4.2024. Stavebný úrad spojí na žiadosť stavebníka územné konanie so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny alebo zo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania, takže pri žiadosti o stavebné povolenie treba pre ostatné stavby, ak podmienky nevyplývajú z územného plánu zóny požiadať vopred o vydanie záväzného stanoviska orgánu územného plánovania Mesta Trnava/Obce Zavar. Vydané záväzné stanovisko je potrebné doložiť stavebnému úradu. V prípade jeho vydania ako elektronického úradného dokumentu (súboru asice) doplnením cez všeobecnú agendu Mesta Trnava (spolu aj s ostatnými stanoviskami dotknutých orgánov, ktoré budú vydané ako elektronické úradné dokumenty).