Občan

Rozhodnutie: Parkovací dom Na hlinách, Trnava

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s §29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-TT-OSZP3-2023/002405-019 zo dňa 16.03.2023 Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť:

„Parkovací dom Na hlinách, Trnava“,

ktorú predložil navrhovateľ Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114 v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 931 03 Bratislava, IČO: 35734990

 

nebude  posudzovať

 

podľa zákona. Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na stránke mesta www.trnava.sk na webových stránkach enviroportalu  a Centrálnej úradnej elektronickej tabuli

 

Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií - 248, Trhová ulica 3, 917 71 Trnava.

 Rozhodnutie 

27.3.2023 15:30