Mesto Trnava

Mesto Trnava pre seniorov

Trnavská samospráva vydala informačný leták s názvom Mesto Trnava pre seniorov, ktorého cieľom je poskytnúť občanom prehľad o aktivitách zameraných na ľudí v seniorskom veku a výhodách, ktoré môžu v našom meste využívať. Leták je záujemcom k dispozícii na informáciách mestského úradu na Trhovej 3 i na informáciách radnice na Hlavnej 1,

Uvádzajú sa v ňom nasledovné benefity poskytované seniorom v našom meste a tiež aktivity, ktorých sa môžu zúčastňovať:

Kultúrne a športové aktivity


Mesto Trnava každoročne organizuje tieto podujatia:

 • Športové hry pre seniorov
 • Veľtrh pre seniorov
 • Fašiangové posedenie
 • Nordic walking (chôdza so špeciálnymi palicami)
 • návštevy kín a pod.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a mesto Trnava poskytujú seniorom:

 • 15 vstupeniek na osobu na kalendárny rok na filmové predstavenia do Kina Hviezda, prípadne v letnom období do mestského amfiteátra
 • počas letnej sezóny je vstup pre seniorov nad 60 rokov na Kúpalisko Castiglione: pondelok – piatok bezplatne, sobota a nedeľa - 0,50 €
 • Plaváreň Zátvor: vstup pre seniorov a ŤZP z Trnavy počas pracovných dní v čase od 12.50 do 14.10 h, soboty a nedele sú zdarma. Mimo uvedený čas majú seniori a ŤZP z Trnavy vstup v hodnote 1 € na 80 minút pobytu.
 • Kúpalisko Kamenný mlyn, sezóna 2018: Vstupenka pre návštevníkov vo veku nad 60 rokov a ŤZP: pondelok – piatok: vstup zdarma (0,05 € za poistenie), víkend: 1 €

Zníženie daní a poplatkov

 • zníženie dane z pozemkov (okrem stavebných pozemkov) v katastrálnom území mesta Trnava o 50 % u pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov a občania v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
 • zníženie dane zo stavieb a bytov v katastrálnom území mesta Trnava o 50 % u stavieb na bývanie a bytov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov a občania v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 • zníženie dane o 50 % u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
 • pre vlastníka psa alebo držiteľa psa v bytových domoch, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok, sa daň stanovuje vo výške 6,63 € (pre ostatných občanov je to 33,19 €)
 • pre vlastníka psa alebo držiteľa psa v rodinnom dome, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok, sa daň stanovuje vo výške 6,63 €, (pre ostatných občanov je to 9,95 €) ,
 • osoba ŤZP je od dane za psa oslobodená
 • znížené poplatky za komunálny odpad (týka sa len rodinných domov, netýka sa to seniorov v bytových domoch):
 • osamelo žijúca osoba nad 62 rokov (jednočlenná domácnosť) platí 0,08998 €/deň t. j. 32,84 € za rok;
 • samostatne spolužijúce dve osoby, pričom každá z nich má nad 62 rokov alebo je držiteľom preukazu ŤZP - sadzba poplatku je 0,04510 €/deň, t. j. 16,46 € na rok, čo predstavuje spolu sumu 32,92 € na rok

Iné zľavy:

 • dôchodcovia nad 62 rokov platia za prepravu MHD v hotovosti 0,20 €, ak platia čipovou kartou 0,07 €, pri zakúpení cestovného lístka v hotovosti sa dôchodca preukáže občianskym preukazom
 • možnosť využitia zľavy na obed (v závislosti od výšky dôchodku, v určenej stravovni, príp. aj zabezpečenie jeho dovozu domov prostredníctvom opatrovateliek, ak o dovoz stravy klient požiada a je na túto službu odkázaný
 • zľavy za príležitostný prenájom priestorov v KD Kopánka na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia denného centra seniorov vo forme bezplatného poskytnutia priestorov predmetného objektu (nepravidelné podujatia),
 • zľavy za príležitostný prenájom priestorov KD Modranka na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia seniorov vo forme bezplatného poskytnutia priestorov predmetného objektu (nepravidelné podujatia)

Sociálne služby

Medzi služby, ktoré môžu seniori v meste Trnava využívať, patrí najmä:

 • terénna opatrovateľská služba v domácnosti,
 • pobytová sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby,
 • pobytová sociálna služba v zariadení pre seniorov,
 • v individuálnom prípade pri preukázaní nízkeho dôchodku je možnosť raz ročne požiadať o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, resp. mimoriadnu dávku na pomoc občanovi.

Denné centrá pre seniorov

Činnosť denných center je zameraná na utváranie podmienok na záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržanie fyzickej a psychickej aktivity svojich členov. Členovia sa zapájajú do aktívnej činnosti, ako napr. ručné práce, spoločenské hry, umelecké aktivity.
Súčasťou sú aj vzdelávacie programy, kultúrne a spoločenské, či športové podujatia, zájazdy, organizovanie poradenských služieb, najmä z oblasti sociálneho zabezpečenia dôchodcov, zdravotnej starostlivosti

 V meste Trnava funguje 8 denných centier (bývalé kluby dôchodcov), ktoré nájdete na uliciach:

 • Dedinská 9 (KD Modranka)
 • V. Clementisa 51
 • Hospodárska 34
 • Limbová 11
 • Ľudová 14
 • Hlavná 17
 • Novosadská 4 (Katolícka jednota)
 • Beethovenova 20

V prípade potreby môžete kontaktovať odbor sociálny Mestského úradu v Trnave na Trhovej ulici 3, prípadne na telefónnom čísle 033/32 36 167.


Informačný leták Mesto Trnava pre seniorov je záujemcom k dispozícii na informáciách mestského úradu na Trhovej 3 i na informáciách radnice na Hlavnej 1.

27.9.2018 9:00

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?