Mesto Trnava

Predstavujeme vám Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava vypracovaný pod hlavičkou projektu LUMAT

V pondelok 26. februára 2018 sa v priestoroch združenia ZOMOT uskutočnili dva odborné workshopy venované problematike integrovaného environmentálneho manažmentu, v rámci ktorých bol odprezentovaný aj Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava. Jeho vypracovanie zabezpečilo Mesto Trnava a je súčasťou implementácie projektu LUMAT CE89 s finančnou podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 - 2020.

Akčný plán predstavuje strednodobý strategický dokument s výhľadom do roku 2030, ktorého cieľom bolo navrhnúť integrovaný, udržateľný manažment využívania územia funkčnej mestskej oblasti Trnava v procese územného plánovania s dôrazom na integrované riadenie ochrany životného prostredia a integrované využívanie územia. V súlade s odborným zameraním projektu LUMAT CE89 akčný plán kládol dôraz na integrovaný environmentálny manažment využívania pôdy a ekosystémových služieb v riešenom území, ktoré okrem Trnavy zahŕňa obce Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Ružindol a Suchá nad Parnou.

Praktickým prínosom akčného plánu, ktorý bol vypracovaný koncom marca 2018,  je analýza ekologických problémov v mestskej funkčnej oblasti Trnava a na ňu nadväzujúci návrh ich eliminácie. Dokument poukazuje napríklad na problémy so vzdušnou eróziou, kvalitou vody, zapečaťovaním pôdy, prehnojovaním a pod., a hodnotí ich územný rozsah.  Pre mesto Trnava, ako aj ostatné obce uvedenej oblasti, bude akčný plán slúžiť ako strategický dokument a územnoplánovací podklad pri plánovaní ďalšieho rozvoja sídiel. Zároveň bude akčný plán argumentačnou pomôckou pri presadzovaní investícií v oblasti ozdravovania životného prostredia a pri usmerňovaní investičných zámerov súkromných aj verejných investorov.

 

>> Pozrite si Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava
vypracovaný v rámci projektu LUMAT CE89. <<

 

Obrazová príloha k akčnému plánu - mapy:

Ekosystémová služba ES01: Biomasa pre produkciu potravín

Ekosystémová služba ES02: Voda na pitie a pre technické účely

Ekosystémová služba ES03: Regulácia kvality ovzdušia - zlepšenie kvality ovzdušia, hygienické prínosy

Ekosystémová služba ES04: Regulácia kvality vody - zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd

Ekosystémová služba ES05: Zadržiavanie vody a regulácia odtokových pomerov

Ekosystémová služba ES06: Regulácia podmienok mezoklímy a miestnej klímy - regulácia miestnej klímy

Ekosystémová služba ES07: Regulácia vodnej erózie

Analýza ohrozujúcich antropogénnych prvkov

Analýza ohrozujúcich prirodzených prvkov

Zhodnotenie aktuálneho stavu ochrany prírody a prírodných zdrojov

Identifikácia navrhovaných a výhľadových funkčných plôch a líniových prvkov v dokumentácii UPN obcí FMO Trnava

Identifikácia stretov záujmov

Návrhy opatrení smerujúcich k odstráneniu stretov záujmov a k podpore vzájomných synergií

18.4.2018 12:42

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?