Mesto Trnava

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v sobotu 25. mája od 7.00 do 22.00 h.

Kto môže voliť?


Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.


Čo treba mať so sebou?


Občiansky preukaz alebo pobytový preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz.


Ako sa volí?


V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov buď bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov.


Do ktorého volebného okrsku patríte?

 

Svoj volebný okrsok môžete nájsť podľa adresy svojho trvalého bydliska (dostupné aj na egov.trnava.sk).

 

>> Kompletné informácie o voľbách do Európskeho parlamentu <<
 

 

21.5.2019 10:50

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?