Mesto Trnava

Mestský grantový program

Zoznam schválených žiadostí o dotácie

Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Trnava v roku 2019


Súťaž o dotácie na rok 2020 z jednotlivých programov budúcoročného rozpočtu mesta

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií na rok 2020 na aktivity v nasledujúcich oblastiach:

Na tento účel vyčlenila mestská samospráva v rozpočte mesta spolu 170 000 eur.

Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 14. februára 2020  na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.

Vzorové tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta www.trnava.sk aj v sekcii Tlačivá a formuláre.

Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.

UPOZORNENIE:

V zmysle VZN č. 482 každý subjekt môže predložiť v jednom roku maximálne dve žiadosti o dotáciu bez ohľadu na oblasti, do ktorých sú žiadosti zamerané, pričom účel týchto žiadostí nesmie byť rovnaký. V prípade doručenia viacerých žiadostí než je uvedené v predchádzajúcej vete od jedného subjektu, bude tento uchádzať vyradený zo súťaže. 

Dotácia sa neposkytuje žiadateľovi, ktorý:
•    v predchádzajúcom roku použil poskytnutú dotáciu na iný účel, ako bolo stanovené v zmluve
•    v predchádzajúcom roku nepredložil zúčtovanie dotácie v súlade s VZN:
NEZÚČTOVANÉ DOTÁCIE 2019

•    v predchádzajúcom roku nedodržal zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie
 

Informácie k dotáciám a darom za jednotlivé oblasti poskytnú:


Zoznam žiadostí o dotácie za rok 2018


 
Chcete vedieť, čo je nové?