Mesto Trnava

Mestské zastupiteľstvo schválilo Stratégiu riešenia problematiky ľudí bez domova

12. decembra na 24. riadnom zasadnutí schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave dôležitý dokument, ktorého uplatnenie prispeje k pomoci ľuďom bez domova (ĽBD) na území mesta Trnavy až do roku 2020, s výhľadom do roku 2025. Jeho napĺňanie bolo zadefinované ako jedna z aktivít Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016 – 2020.

Potreba spracovania Stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova sa ukázala pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy, keď sa mapovaním sociálnych služieb v meste zistilo, že v Trnave nie je vytvorená základná sociálna sieť služieb pomoci osobám v ťažkých životných situáciách, vrátane ľudí bez domova. Niektoré dôležité služby pre túto cieľovú skupinu úplne chýbajú a kapacita a kvalita existujúcich služieb je nedostatočná, hlavne pre neustály nárast dopytu o tieto služby. Tiež nebola známa početnosť ľudí bez domova v Trnave a neboli zmapované ich potreby, čiže chýbal systematický a koordinovaný prístup k riešeniu tejto problematiky.

Mesto Trnava má záujem systematicky riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám v ťažkých životných situáciách (vrátane ĽBD) v spolupráci s ďalšími aj neverejnými subjektmi (teda neplatenými z verejných daní) pracujúcimi s ĽBD v našom meste. Pre potreby spracovania stratégie bola v marci 2017 vytvorená pracovná skupina zložená zo zamestnancov a volených zástupcov Mesta Trnava, zástupcov Trnavskej arcidiecéznej charity ako neverejného poskytovateľa sociálnych služieb (Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity a Mgr. Katarína Pažitková, koordinátorka Centier pomoci človeku) a zástupkyne Trnavskej univerzity (Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.). Odbornú garanciu a metodickú podporu pri spracovaní stratégie poskytol PhDr. Peter Kadlečík, PhD., ktorý dlhodobo pracuje s ĽBD v Bratislave.

Spracovanie stratégie prebiehalo v mesiacoch marec – október 2017. Zrealizovaný bol prieskum súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb pre ĽBD na území mesta a anketa medzi samotnými ĽBD, v rámci ktorej sa podarilo získať informácie od 108 respondentov. Výsledky z mapovania aktuálnej situácie boli prenesené do konkrétnych návrhov riešenia problematiky ĽBD v Trnave, spracovaný bol návrh priorít a opatrení v rámci jednotlivých okruhov problémov.

Stratégia popisuje aktuálnu situáciu v oblasti problematiky ĽBD v Trnave a navrhuje priority a opatrenia, ktorých realizácia prispeje k skvalitneniu a rozšíreniu služieb pre túto cieľovú skupinu (napr. vytvorenia útulku, rozšírenia nocľahárne), ale aj k prevencii straty bývania. Sociálne služby, ktoré v súčasnosti v meste fungujú, tvoria základ pomoci ĽBD a môžu byť odrazovým mostíkom, treba ich však rozvíjať, rozširovať ich kapacitu a súčasne etablovať v meste nové služby, ktoré budú nadväzovať na tie existujúce. Vzhľadom na komplexnosť problémov ĽBD systém pomoci pre túto cieľovú skupinu pozostáva nielen zo sociálnych služieb, ale aj zo služieb v oblasti bývania, zamestnania a zdravotnej starostlivosti, ktoré na seba nadväzujú. Tým umožňujú to, aby sa klient sám dokázal posunúť z ulice až po samostatné bývanie. V prípade, že niektorá zo služieb chýba, nemôže systém pomoci fungovať ako celok a úspešnosť riešenia situácie klienta je limitovaná.

S cieľom vytvoriť v meste fungujúci systém pomoci ĽBD je v strategickej časti venovaná pozornosť oblastiam ako sociálne služby pre ĽBD, prístup k cenovo dostupnému bývaniu, pracovné začlenenie a ďalšie nástroje sociálneho začlenenia, tiež poskytovanie zdravotnej starostlivosti a liečba závislostí u ĽBD, starostlivosť o rodiny s deťmi, ktorým hrozí bezdomovectvo, ale dôležitá je aj prevencia vzniku bezdomovectva, komunikácia s verejnosťou a osveta o problematike ĽBD.

Opatrenia navrhnuté v tejto stratégii nedokážu vyriešiť problematiku ĽBD v meste v plnom rozsahu. Môžu však významným spôsobom pomôcť riešiť situáciu skupine, ktorá je bez domova a dlhodobo zotrváva v nepriaznivej sociálnej situácii. Preventívne opatrenia zamerané na jednotlivcov a rodiny v kríze, ktorým strata bývania hrozí, majú potenciál zastaviť nárast bezdomovectva v Trnave. Úspešnosť realizácie stratégie bude závisieť najmä od dostatočných finančných prostriedkov, personálnych kapacít a aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov, ako aj od aktívneho prístupu samotnej cieľovej skupiny.

Každá spoločnosť je taká silná, ako sa vie postarať o svojich najslabších členov. Hoci sa nám to nezdá, v dnešnej dobe sa môže stať človekom bez strechy nad hlavou (prežívajúcim v rôznych provizórnych podmienkach) naozaj každý. Preto je dôležité, aby malo mesto Trnava vytvorenú záchrannú sieť, ktorá zadrží a nepustí na úplné dno čo najviac svojich občanov a pomôže im, aby si aj sami dokázali pomôcť. V čase Vianoc si možno viac ako inokedy uvedomujeme dôležitosť ľudskej blízkosti a dôstojného života, na ktorý má právo každý z nás. Napĺňanie Stratégie riešenia ĽBD k nemu môže priviesť čo najviac spoluobčanov postihnutých bezdomovectvom a k tomu pridruženými problémami.

Dokument na stiahnutie v PDF:
Stratégia riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnavy na roky 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025

22.12.2017 10:32

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?