Mesto Trnava

Aktuality

21. decembra 2016 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená „Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“.

Uvedená výzva je zverejnená formou odkazu aj na stránke Mesta Trnava, v časti Sprostredkovateľský orgán pre IROP / Výzvy/ Výzvy na predkladanie projektových zámerov.

O prípadných informačných aktivitách k vyhlásenej výzve Vás budeme bezprostredne informovať na tejto stránke.

Zverejnené: 22. 12. 2016


21. decembra 2016 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená „Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“.

Uvedená výzva je zverejnená formou odkazu aj na stránke Mesta Trnava, v časti Sprostredkovateľský orgán pre IROP / Výzvy/ Výzvy na predkladanie projektových zámerov.

O prípadných informačných aktivitách k vyhlásenej výzve Vás budeme bezprostredne informovať na tejto stránke.

Zverejnené: 22. 12. 2016


 

Mesto Trnava, Sprostredkovateľský orgán pre IROP organizuje 5. decembra 2016


Seminár k výzve na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP


Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-01.

Bližšie informácie o pripravovanom seminári sú uvedené v Pozvánke  .

Svoju účasť môžete potvrdiť pomocou tlačiva Potvrdenie účasti - návratka  .

Zverejnené: 18. 11. 2016


Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke www.mpsr.sk bola 8. novembra 2016 zverejnená Výzva č. 1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Prioritnú os 1 Integrovaného regionálneho operačného programu."

Zverejnené: 9. 11. 2016Vo štvrtok 3. novembra 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“.

Uvedená výzva je zverejnená formou odkazu aj na stránke Mesta Trnava, v časti Sprostredkovateľský orgán pre IROP / Výzvy/ Výzvy na predkladanie projektových zámerov.

O prípadných informačných aktivitách k vyhlásenej výzve Vás budeme bezprostredne informovať na tejto stránke.
 

Informácia o adrese na doručenie projektových zámerov

Žiadateľ v zmysle identifikácie mestskej funkčnej oblasti Trnava predkladá PZ Sprostredkovateľskému orgánu pre IROP v písomnej papierovej forme vrátane všetkých príloh a v elektronickej forme podľa pokynov uvedených v Príručke pre žiadateľa na adresu Sprostredkovateľského orgánu pre IROP:
Mesto Trnava
Sprostredkovateľský orgán pre IROP
Trhová 3
917 71  Trnava


PZ je možné predložiť na SO pre IROP (na vyššie uvedenú adresu) jedným

z nasledovných spôsobov:

  • osobne na podateľni SO pre IROP
  • doporučenou poštovou prepravou
  • kuriérskou službou.

Zverejnené: 7. 11. 2016


 
Chcete vedieť, čo je nové?