Mesto Trnava

VZN č. 513, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

Číslo VZN: 513
Dátum zverejnenia: 18.5.2019
 
Stav: platné
Platnosť: od 2.6.2019
 

Popis:
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496 a VZN č. 512

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?