Občan

Parkovacia karta

Od 1. augusta 2021 nadobudne účinnosť VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava, ktoré zavádza nový systém parkovacích kariet. O vydanie parkovacej karty platnej od tohto termínu môžete požiadať už teraz online na adrese datamesta.trnava.sk alebo osobne v klientskom centre na Trhovej 3.
Podrobnosti o parkovaní nájdete na webstránke doprava.trnava.sk.


Postup pri vybavovaní novej parkovacej karty – Zóna A, Zóna B alebo Zóna C:

 • vyplniť Žiadosť o vydanie parkovacej karty (tlačivo nájdete aj na Mestskom úrade v Trnave, v Kancelárii prvého kontaktu - okienko č. 2),
 • v prípade rezidenta – k žiadosti priložiť aj fotokópiu technického preukazu,
  • Rezidentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie vozidla pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na ulici patriacej do Zóny A alebo Zóny B, ktorá je zároveň držiteľom vozidla (v technickom preukaze má zapísaný dátum narodenia, nie IČO), len pre jedno vozidlo, po dobu uvedenú na karte a len na ulici vyznačenej na rezidentskej parkovacej karte alebo k nej priľahlých uliciach v príslušnej zóne.“
 • zaplatiť príslušnú výšku úhrady v pokladni MsÚ,
 • po úhrade predložiť kompletnú žiadosť v Kancelárii prvého kontaktu, následne vám bude vystavená parkovacia karta – na počkanie, resp. do 5 pracovných dní.

Postup pri zmene EČV na platnej parkovacej karte:

 • vyplniť Žiadosť o vydanie parkovacej karty (tlačivo nájdete aj na Mestskom úrade v Trnave, v Kancelárii prvého kontaktu - okienko č. 2), do ktorého je potrebné uviesť pôvodné EČV aj nové EČV + priložiť pôvodne vydanú platnú parkovaciu kartu (všetci),
 • v prípade rezidenta – k žiadosti priložiť aj fotokópiu nového technického preukazu,
  • Rezidentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie vozidla pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na ulici patriacej do Zóny A alebo Zóny B, ktorá je zároveň držiteľom vozidla (v technickom preukaze má zapísaný dátum narodenia, nie IČO), len pre jedno vozidlo, po dobu uvedenú na karte a len na ulici vyznačenej na rezidentskej parkovacej karte alebo k nej priľahlých uliciach v príslušnej zóne.“
 • zaplatiť príslušnú výšku úhrady v pokladni MsÚ,
 • po úhrade predložiť kompletnú žiadosť v Kancelárii prvého kontaktu, následne vám bude vystavená parkovacia karta – na počkanie, resp. do 5 pracovných dní.

V zmysle  VZN č. 566  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  na vymedzenom území mesta Trnava:

Zóna A:

Zónou A sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií, ktorými sú verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky, parkoviská a iné verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo vlastníctve Mesta Trnava nachádzajúce sa na území mesta Trnava ohraničenom ulicami Hlboká, Kollárova, Hospodárska, Zelený kríčok, Rybníková, pričom verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave na týchto uliciach nie sú súčasťou Zóny A.

Zóna B:

Zónou B sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií, ktorými sú verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky, parkoviská a iné verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo vlastníctve Mesta Trnava nachádzajúce sa na území mesta Trnava na uliciach:

 • Kollárova ulica v úseku od križovatky Hlbokej, Sladovníckej a Spartakovskej ulice, po križovatku s ulicami Hospodárska a Dohnányho;
 • Kollárova ulica (parkovisko) na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 6380/3, 6381, 6382 a 6383;
 • Hospodárska ulica (parkovisko) na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 8802 a 8796/1;
 • Hospodárska ulica (parkovisko) na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 8796/1;
 • Zelený kríčok;
 • Šrobárova ulica;
 • Rybníková ulica na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 3546/1, 3547/1 a 3547/3;
 • Parkovisko medzi ulicami Dohnányho a Andreja Žarnova na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 7137/7, 7171/3, 7171/4 a 7173.

Zóna C:

Zónou C sa na účely rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií, ktorými sú verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky, parkoviská a
iné verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo vlastníctve Mesta Trnava nachádzajúce sa na území mesta Trnava na Starohájskej ulici.


Ďalšie informácie kliknite na túto linku.

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?