Občan

Parkovacia karta

Počas uzavretia mestského úradu pre verejnosť z dôvodu preventívnych opatrení je možné vybaviť záležitosti ohľadne parkovacích kariet online:
 

Vydanie novej parkovacej karty, duplikátu alebo predĺženie platnosti

1. Vyberte si parkovaciu zónu A, B alebo C (podľa VZN č. 477)

* Pri Zóne A a B sa vydáva nová parkovacia karta.
* Pri Zóne C stačí predĺžiť jej platnosť, keďže karta je na čip.

2. Vyplňte príslušnú žiadosť o vydanie novej/duplikátu parkovacej karty pre Zónu A alebo B, pre Zónu C alebo žiadosť o predĺženie čipovej parkovacej karty v Zóne C.

3. Vyplnenú žiadosť zašlite na adresu parkovaciakarta@trnava.sk.

* v prípade žiadosti o Rezidentskú alebo EKO kartu priložte kópiu technického preukazu,
* nezabudnite uviesť dátum, od kedy chcete mať parkovaciu kartu platnú.

4. Po spracovaní vašej žiadosti vám na e-mailovú adresu zašleme inštrukcie k platbe. Dodržanie inštrukcií k platbe (predovšetkým uvedenie variabilného symbolu) urýchli celý proces vydania karty.

5. Po pripísaní platby na účet mesta vám vystavíme novú parkovaciu kartu a zašleme ju doporučene poštou na vašu adresu trvalého pobytu, príp. adresu, ktorú uvediete v e-maili.
V prípade predĺženia platnosti čipovej parkovacej karty v Zóne C bude platnosť predĺžená do dvoch pracovných dní od prijatia platby na účet mesta.

 

Zmena EČV na platnej parkovacej karte

1. Vyplňte žiadosť o zmenu EČV na platnej parkovacej karte.

2. Žiadosť nám zašlite poštou na adresu Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava spolu s pôvodnou platnou parkovacou kartou. V prípade rezidentskej alebo EKO karty priložte aj kópiu technického preukazu.
Uvedenú žiadosť s príslušnými dokumentami v zatvorenej obálke spolu môžete vhodiť aj do schránky pred mestským úradom na Trhovej 3, ktorá je tu umiestnená počas zatvorenia MsÚ z dôvodu preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu.

3. Po spracovaní žiadosti vám na e-mailovú adresu zašleme inštrukcie k platbe. Dodržanie inštrukcií k platbe (predovšetkým uvedenie variabilného symbolu) urýchli celý proces.

4. Po pripísaní platby na účet mesta vám vystavíme novú parkovaciu kartu s novým EČV a zašleme ju doporučene poštou na vašu adresu trvalého pobytu, príp. adresu, ktorú ste uviedli v e-maili.

 


Nižšie uvedený postup platí v bežnom režime:

Postup pri vybavovaní novej parkovacej karty – Zóna A, Zóna B alebo Zóna C:

 • vyplniť Žiadosť o vydanie parkovacej karty (tlačivo nájdete aj na Mestskom úrade v Trnave, v Kancelárii prvého kontaktu - okienko č. 2),
 • v prípade rezidenta – k žiadosti priložiť aj fotokópiu technického preukazu,
  • Rezidentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie vozidla pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na ulici patriacej do Zóny A alebo Zóny B, ktorá je zároveň držiteľom vozidla (v technickom preukaze má zapísaný dátum narodenia, nie IČO), len pre jedno vozidlo, po dobu uvedenú na karte a len na ulici vyznačenej na rezidentskej parkovacej karte alebo k nej priľahlých uliciach v príslušnej zóne.“
 • zaplatiť príslušnú výšku úhrady v pokladni MsÚ,
 • po úhrade predložiť kompletnú žiadosť v Kancelárii prvého kontaktu, následne Vám bude vystavená parkovacia karta – na počkanie, resp. do 5 pracovných dní.

Postup pri zmene EČV na platnej parkovacej karte:

 • vyplniť Žiadosť o vydanie parkovacej karty (tlačivo nájdete aj na Mestskom úrade v Trnave, v Kancelárii prvého kontaktu - okienko č. 2), do ktorého je potrebné uviesť pôvodné EČV aj nové EČV + priložiť pôvodne vydanú platnú parkovaciu kartu (všetci),
 • v prípade rezidenta – k žiadosti priložiť aj fotokópiu nového technického preukazu,
  • Rezidentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie vozidla pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na ulici patriacej do Zóny A alebo Zóny B, ktorá je zároveň držiteľom vozidla (v technickom preukaze má zapísaný dátum narodenia, nie IČO), len pre jedno vozidlo, po dobu uvedenú na karte a len na ulici vyznačenej na rezidentskej parkovacej karte alebo k nej priľahlých uliciach v príslušnej zóne.“
 • zaplatiť príslušnú výšku úhrady v pokladni MsÚ,
 • po úhrade predložiť kompletnú žiadosť v Kancelárii prvého kontaktu, následne Vám bude vystavená parkovacia karta – na počkanie, resp. do 5 pracovných dní.

 

V zmysle VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Trnava:

Zóna A:

Zónou A sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií, ktorými sú verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky, parkoviská a iné verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo vlastníctve Mesta Trnava nachádzajúce sa na území mesta Trnava ohraničenom ulicami Hlboká, Kollárova, Hospodárska, Zelený kríčok, Rybníková, pričom verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave na týchto uliciach nie sú súčasťou Zóny A.

Zóna B:

Zónou B sa na účely VZN rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií, ktorými sú verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky, parkoviská a iné verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo vlastníctve Mesta Trnava nachádzajúce sa na území mesta Trnava na uliciach:
- Ulica Kollárova v úseku od križovatky s ulicami Hlboká, Sladovnícka a Spartakovská po križovatku s ulicami Hospodárska a Dohnányho;
- Ulica Kollárova (parkovisko) na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 6380/3, 6381, 6382 a 6383;
- Ulica Hospodárska (parkovisko) na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 8802 a 8796/1;
- Ulica Hospodárska (parkovisko) na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 8796/1;
- Ulica Zelený kríčok;
- Ulica Šrobárova;
- Ulica Rybníková na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 3546/1, 3547/1 a 3547/3;
- Parkovisko medzi ulicami Dohnányho a Andreja Žarnova na pozemkoch s parcelnými číslami registra „C“ 7137/7, 7171/3, 7171/4 a 7173;

Zóna C:

Zónou C sa na účely rozumejú vymedzené úseky miestnych komunikácií, ktorými sú verejnosti prístupné a užívané cesty, chodníky, parkoviská a
iné verejne prístupné plochy slúžiace miestnej cestnej doprave, vo vlastníctve Mesta Trnava nachádzajúce sa na území mesta Trnava na Ulici Starohájskej.


Ďalšie informácie kliknite na túto linku.

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?