Mesto Trnava

Aktuality

Kaviareň A.W. cafe, chocolat

Kaviareň A.W. cafe, chocolat

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo 9. 5. 2011 vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o zmene v užívaní časti stavby meštiackeho domu na: Kaviareň A.W. cafe, chocolat, pre stavebníka ML - catering s.r.o. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava 15 dní. viac...

12.5.2011 8:14 Celý článok | Komentárov 0

 
Výroba a predaj pizze - Monika Kalická

Výroba a predaj pizze - Monika Kalická

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo 11. 5. 2011 vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o zmene v užívaní nebytových priestorov na prevádzku: Výroba a predaj pizze, pre stavebníka Monika Kalická. Ústne pojednávanie je nariadené na 6. 6. 2011 (t.j. pondelok) o 9:30 hod. so stretnut...

11.5.2011 11:04 Celý článok | Komentárov 0

 
Žiadosti na výrub drevín v mesiaci jún

Žiadosti na výrub drevín v mesiaci jún

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín: 21. jún 2011 na uli...

11.5.2011 8:42 Celý článok | Komentárov 0

 
Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií

Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií

Mesto Trnava realizuje projekt Zlepšenie kvality ovzdušia v rámci operačného programu Životné prostredie. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodanie čistiacej techniky pozemných komunikácií, konkrétne malého zametača, stredného zametača a podvozku s cisternou na vodu. Nenávratný finanč...

11.5.2011 8:03 Celý článok | Komentárov 0

 
Predaj domu na Halenárskej ulici

Predaj domu na Halenárskej ulici

Mesto Trnava, Hlavná ul. č. 1, 917 01 Trnava v zastúpení majetkovou komisiou MZ oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti – obytný dom súp. č. 410, situovanej na pozemku parc. č. 5...

10.5.2011 12:28 Celý článok | Komentárov 0

 
Predaj pozemkov na Kočišskom

Predaj pozemkov na Kočišskom

Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 01 Trnava, v zastúpení majetkovou komisiou MZ oznamuje, že vyhlasujeobchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a ďalších ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy s výhradou na predaj nehnuteľnosti - ...

10.5.2011 10:56 Celý článok | Komentárov 0

 
Týždeň modrého gombíka opäť v Trnave

Týždeň modrého gombíka opäť v Trnave

Tretí májový týždeň (tento rok 16. - 22. máj 2011) už sedem rokov patrí zbierke Týždeň modrého gombíka na pomoc najviac ohrozeným a zraniteľným deťom vo svete. Tento rok spoločne pomôžeme deťom v Južnom Sudáne, aby mohli chodiť do školy. Pre deti, ktoré zažili vojnu, hlad a núdzu, predstavuje zák...

8.5.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Výstava bonsajov a suiseki v malej synagóge

Výstava bonsajov a suiseki v malej synagóge

Výstava bonsajov a suiseki bude otvorená od piatka 13. do nedele 15. mája od 9. do 19. hodiny v Max gallery na Haulíkovej ulici. V čarovnom priestore malej synagógy budú členovia trnavského Bonsai klubu záujemcov sprevádzať svetom bonsajov a poodkryjú tajomstvá ich pestovania.Bonsaj je strom v m...

6.5.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Predajňa - multifunkčná, predaj a výroba zmrzliny, kaviareň, cukráreň

Predajňa - multifunkčná, predaj a výroba zmrzliny, kaviareň, cukráreň

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo 6. 5. 2011 vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o zmene v užívaní stavby na prevádzku: Predajňa - multifunkčná, predaj a výroba zmrzliny, kaviareň, cukráreň pre stavebníka Džemal Kurtiševik. Ústne pojednávanie je nariadené na 2. 6. 2011 (t.j. ...

6.5.2011 12:10 Celý článok | Komentárov 0

 
Upovedomenie o obsahu odvolania VV - "Verejný káblový rozvod NN a verejné osvetlenie" - Ing. Santa, JUDr. Guldan

Upovedomenie o obsahu odvolania VV - "Verejný káblový rozvod NN a verejné osvetlenie" - Ing. Santa, JUDr. Guldan

Dňa 06.05.2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené upovedomenie o obsahu odvolania verejnou vyhláškou voči stavebnému povoleniu na stavbu: \\"Verejný káblový rozvod NN a verejné osvetlenie\\". Uvedené upovedomenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava v lehote do 15 dní od jeho vy...

6.5.2011 11:58 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?