Mesto Trnava

Aktuality

Hajdóczyho ulica

Hajdóczyho ulica

Dňa 25. 1. 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené stavebné povolenie verejnou vyhláškou o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: Hajdóczyho ulica - Predĺženie MK Trnava v rozsahu: rozšírenia povolenej miestnej komunikácie o jeden jazdný pruh šírky 3,50 m v dĺžke cca 46 m. Uvedené...

26.1.2011 10:09 Celý článok | Komentárov 0

 
Ulica Spartakovská - II. etapa

Ulica Spartakovská - II. etapa

Dňa 24. 1. 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: MK Ulica Spartakovská - II. etapa, Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní. viac...

26.1.2011 9:31 Celý článok | Komentárov 0

 
Projekt optimalizácie autobusovej dopravy pokračuje

Projekt optimalizácie autobusovej dopravy pokračuje

Jedným z prienikových bodov volebných programov, ktoré chcú poslanci nového mestského zastupiteľstva riešiť už v tomto roku, je optimalizácia mestskej autobusovej dopravy. Prvé tohtoročné stretnutie realizátorov projektu mestskej samosprávy v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou Trnava a...

24.1.2011 16:43 Celý článok | Komentár 1

 
Prerušená prevádzka MŠ na Ulici Ivana Krasku v Modranke

Prerušená prevádzka MŠ na Ulici Ivana Krasku v Modranke

Po nahlásení 40% chorobnosti detí k 24. 1. 2011 v MŠ a konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v TT, Vám oznamujeme, že bude prerušená prevádzka MŠ v čase od 25. – 28. 1. 2011 z dôvodu epidémie chrípky. Riadna prevádzka začne 31. 1. 2011 (v pondelok).

24.1.2011 9:46 Celý článok | Komentárov 0

 
Výrub drevín - začatie konania

Výrub drevín - začatie konania

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín: 26. 1. 2011Park...

24.1.2011 9:09 Celý článok | Komentárov 0

 
Plynovod a STL domové prípojky

Plynovod a STL domové prípojky

19. 1. 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené upovedomenie o obsahu odvolania verejnou vyhláškou vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: SO 04 - Plynovod a STL domové prípojky. Uvedené upovedomenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava 15 dní. viac...

20.1.2011 13:52 Celý článok | Komentárov 0

 
Zajtra sa začína Ekuména v Trnave

Zajtra sa začína Ekuména v Trnave

Modlitbové stretnutie za jednotu kresťanov pod názvom Ekuména v Trnave, ktoré organizujú rímsko-katolícka cirkev, evanjelická cirkev a. v., cirkev bratská a evanjelická cirkev metodistická, sa uskutoční od 18. do 25. januára 2011. V utorok 18. januára o 18. hodine v Bazilike sv. Mikuláša prednesi...

17.1.2011 14:47 Celý článok | Komentárov 0

 
Urbanistický súbor Zátvor II. - Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta

Urbanistický súbor Zátvor II. - Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo 12. 1. 2011 vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o umiestnení stavby: Urbanistický súbor Zátvor II. - Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta. Ústne pojednávanie je nariadené na deň 2. 2. 2011 (t.j. streda) o 10:00 hod. Stretnutie účastníkov konania je na Mes...

14.1.2011 10:20 Celý článok | Komentárov 0

 
Rodinný dom, prístrešok, sklad

Rodinný dom, prístrešok, sklad

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo 14. 1. 2011 vyvesené stavebné povolenie verejnou vyhláškou o povolení stavby Rodinný dom, prístrešok, sklad. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava v lehote 15 dní. viac...

13.1.2011 12:17 Celý článok | Komentárov 0

 
Podanie daňového priznania na rok 2011

Podanie daňového priznania na rok 2011

KTO musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2011? (daňové priznanie = DP)- vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2010 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, dedičstvom, darovaním a pod.), a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2010,- vlastníci nehnuteľnost...

12.1.2011 14:34 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?