Mesto Trnava

miniTrnava - PRAVIDLÁ HRY

>> o projekte

>> Facebooková stránka

>> pravidlá hry

>> čo si vziať so sebou

>> často kladené otázky

>> dôležité informácie pre rodičov

>> partneri projektu

>> zaujímavosti z hry na mesto

 


 1. Vstup do hry a začiatok hry

Hra na mesto je určená deťom vo veku od 8 do 15 rokov. Ak sa chceš zapojiť do hry, musíš vedieť čítať, písať, počítať a pohybovať sa v miniTrnave samostatne bez pomoci dospelých.

Pri prvom vstupe do miniTrnavy nadiktuj na stanovišti s názvom Matrika svoje meno, adresu a dátum narodenia a vyplň svoje údaje v preukaze občana miniTrnavy, ktorý od nás dostaneš. Týmto sa staneš občanom miniTrnavy – vitaj v našej hre!

Preukaz je tvoj dôležitý osobný dokument, preto si naň dávaj pozor. Pri strate preukazu sa platí poplatok za vydanie náhradného preukazu (v špeciálnej miniTrnavskej mene – trnkách, ktoré v hre zarobíš).

Keď prídeš do miniTrnavy na ďalší deň, nezabudni si opäť priniesť svoj preukaz občana miniTrnavy a dať si doň potvrdiť svoju návštevu pečiatkou. Bez pečiatky platnej na daný deň sa nebudeš môcť zamestnať, ani si dať vyplatiť peniaze.

Do hry sa môžeš zapojiť niekoľkými spôsobmi:

 • Môžeš pracovať na ktoromkoľvek stanovišti, ktoré si vyberieš, a vyskúšaš si tak rôzne profesie ako v ozajstnom meste. Môžeš aj študovať na miniTrnavskej univerzite – v oboch prípadoch si tým zarábaš herné peniaze.
 • Zarobené herné peniaze môžeš utrácať pri nakupovaní, športových a kultúrnych aktivitách a pri ďalších službách, ktoré miniTrnava ponúka.
 • Ak práve nemáš chuť pracovať či študovať, môžeš sa v meste detí poprechádzať a spoznávať ho.

Ak si v miniTrnave prvýkrát, môžeš sa zúčastniť prehliadky mesta, ktorá sa počíta ako štúdium a dostaneš za to svoje prvé herné peniaze. Mladším deťom alebo tým, ktorí by si chceli miniTrnavu v pokoji poprezerať, odporúčame prísť prvý raz o 13.00 hod.

 1. Zamestnanie

Za štúdium i prácu si zarábaš herné peniaze – tzv. trnky (miniTRNavské KorunY). Hodinová mzda je 80 trniek a je rovnaká pre všetky deti a povolania vrátane štúdia. Zo mzdy sa platí mestská daň vo výške 25 %. Výšku tvojej výplaty ti vypočíta sekretariát stanovišťa, na ktorom budeš pracovať, a vyplatia ti ju v Banke.

Môžeš pracovať na ktoromkoľvek stanovišti, ktoré ťa zaujme. Niektoré z povolaní si však vyžadujú splnenie špeciálnych podmienok, o ktorých informuje Mestský úrad.

Ak chceš pracovať, musíš dostať pracovnú kartu – buď hneď ráno od 8.00 do 9.00 h priamo na stanovišti, alebo na Úrade práce od 9.00 h až do skončenia hry.

Pracovná karta obsahuje názov stanovišťa a pracovnej pozície a meno dospelého vedúceho, u ktorého sa treba prihlásiť.

Na príslušnom stanovišti odovzdaj na sekretariáte pracovnú kartu a svoj preukaz občana miniTrnavy a môžeš začať pracovať. Všetko potrebné ti vysvetlí vedúci stanovišťa alebo jeho zástupca.

Aby si dostal svoju výplatu, musíš odpracovať aspoň 30 minút. Ako dlho chceš pracovať, si určuješ sám. 15 minút pred ukončením práce však svoj zamýšľaný odchod oznám na sekretariáte stanovišťa, aby ti stihli pripraviť doklady.

Po ukončení práce na sekretariáte dostaneš výplatný šek, pracovnú kartu a svoj preukaz. Výplatný šek a pracovnú kartu prines do Banky, kde ti mzdu vyplatia v trnkách. Výplatný šek má platnosť 30 minút a potom prepadá.

 1. Štúdium

Študovať i prednášať môže na Univerzite každé dieťa. Ak ťa zaujme niektorá z aktuálne otvorených prednášok, prihlás sa na ňu na študijnom oddelení, kde získaš študentskú kartu. Okrem toho sa môžeš zorientovať v informáciách o meste a jeho stanovištiach, dokonca si môžeš pripraviť vlastnú prednášku (na tento účel dostaneš profesorskú kartu).

Po skončení štúdia či prednášania dostaneš na študijnom oddelení späť svoj preukaz spolu s výplatným šekom.

 1. Mestská politika a voľby

miniTrnavu spravuje starosta a mestská rada. Vedenie mesta volia občania miniTrnavy. Volebné právo má každý, kto má platný preukaz občana miniTrnavy. Voľby sa riadia volebným poriadkom a konajú vždy v piatok doobeda na Radnici počas verejného zhromaždenia.

 1. Podniky a obchody

Všetky podniky v miniTrnave patria mestu. Ich príjmy sú príjmami mesta a mesto im môže udeliť dotáciu. Výšku dotácie schvaľuje Mestská rada.

 1. Ľudia v miniTrnave

 • Občania – deti od 8 do 15 rokov
 • Vedúci stanovíšť (nad 18 rokov) a ich zástupcovia (od 16 rokov)
 • Rodičia a návštevníci – záujemcovia, ktorí si chcú obzrieť jednotlivé stanovištia, sú v miniTrnave vítaní, avšak len na obmedzenú dobu. Pri vstupe je potrebné požiadať o 30-minútové vízum na Matrike, doba jeho platnosti je kontrolovaná Mestskou hliadkou. Pre návštevníkov, ktorí si želajú pozorovať život v meste detí na dlhšiu dobu, je vyhradená Návštevnícka zóna, odkiaľ je výhľad na hernú plochu.
 • VIP hostia – prednášajúci, oficiálne delegácie a návštevy majú do miniTrnavy možnosť vstúpiť na časovo neobmedzené vízum, ktoré im pri vstupe vydá Matrika.
 • Médiá – novinárom je umožnený vstup na novinárske vízum vydávané na Matrike bez obmedzenia času.


Tri druhy miniTrnavských víz

 1. Jedlo a pitie

Celodenná strava zabezpečená nebude. Návštevníkom odporúčame priniesť si vlastné zásoby a fľašku s vodou, ktorú si môžu dopĺňať si v zásobníkoch na čapovanie vody. Drobné občerstvenie si budú môcť kúpiť v bufete.

Na stanovištiach je zakázané jesť, občerstviť sa bude možné v priestore vyhradenom na tento účel.

 1. Život v miniTrnave, občianske povinnosti a porušenie pravidiel

miniTrnava je v prvom rade zábava. Spoločne sa hráme na mesto a trávime spolu dni v príjemnom, bezpečnom a priateľskom prostredí. Od občanov miniTrnavy sa očakáva, že sa správajú férovo a nekonfliktne a podľa svojich možností si vzájomne pomáhajú.

V miniTrnave triedime odpad, sme ohľaduplní k životnému prostrediu a dbáme na poriadok a čistotu. Za pokojný priebeh hry je zodpovedný každý občan.

Rozpory v miniTrnave sú riešené bez použitia násilia. Porušenie herných pravidiel i prípadné občianske spory rieši Mestská rada.

Ďalšie pravidlá, zákony a vyhlášky ohľadne fungovania miniTrnavy schvaľuje vedenie mesta, aktualizujú sa v priebehu hry a sú k nahliadnutiu na Radnici.

UPOZORNENIE PRE RODIČOV:

Po vstupe vášho dieťaťa do hry zaň organizátor NEPREBERÁ zodpovednosť. Pohyb dieťaťa v miniTrnave a jeho odchod z herného areálu nie sú kontrolované.

Dieťaťu dajte fotokópiu karty poistenca a vaše telefónne číslo. Dohodnite si s ním vopred čas a miesto stretnutia pri odchode z hry.

Prvá pomoc bude v priestore hry zabezpečená stálou službou Slovenského červeného kríža.

 
Chcete vedieť, čo je nové?