Mesto Trnava

Dve trnavské školy získali environmentálne ocenenia

Základná škola s Materskou školou Vančurova a Materská škola Teodora Tekela dostali za svoje aktivity v environmentálnej oblasti certifikát a diplom. Obe vzdelávacie inštitúcie sa aktívne zapojili do zaujímavého projektu Zelená škola, ktorý je najväčším programom ochrany ekológie na Slovensku. V školskom roku 2020/2021 sa do aktivít, ktoré chránia životné prostredie zapojilo až 234 škôl. O to viac nás môže tešiť, že sa medzi silnou konkurenciou nestratili ani dve trnavské školy.  

Základná škola s materskou školou Vančurova dostala na dva roky medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku Eco-Schools za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky 7 krokov environmentálnej výchovy a participácie prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity.

V rámci tretieho roku pôsobenia v projekte Zelenej školy „Vančurka“ zrealizovala viaceré aktivity. „Pokračuje sa v separácii odpadu, zbiera sa papier, každá trieda má políčko, na ktorom si pestujeme zeleninu. Triedy tiež majú rozdelený areál školy, v ktorom sa starajú o jeho čistotu. Zo zaujímavých aktivít sa nám tiež podarilo zrealizovať Eko-Challenge, v ktorom sme vyzvali aj ostatné trnavské školy, aby sa aktívnejšie zapájali do separácie odpadu,“ povedala učiteľka zo ZŠ s MŠ Vančurova Michaela Rakúsová.   

Druhá z ocenených je Materská škola Teodora Tekela. Tá dostala diplom Na ceste k Zelenej škole, za aktivity a realizáciu medzinárodnej metodiky 7 krokov environmentálnej výchovy a participácie prepojenej s praxou.

Materská škola počas školského roka spravila viacero environmentálnych aktivít pre škôlkarov, pred letnými prázdninami napríklad deti diskutovali na zaujímavú tému ochrany prírody. „Deti mali v júni možnosť v rámci internej aktivity spoznať význam poľovníctva ako národného kultúrneho dedičstva a aktívnej ochrany prírody postavenej na poznatkoch. V neposlednom rade dostali možnosť vnímať krásu a rozmanitosť našej flóry a fauny,“ konštatovala materská škola na svojom oficiálnom webovom sídle. 

Oceneným školám treba za ich aktivity a výchovu detí a žiakov poďakovať. Je to mimoriadne záslužná práca, ktorá deti a žiakov naučí šetrnejšiemu správaniu sa k prostrediu, v ktorom žijeme. „Dovoľte nám touto cestou vyjadriť poďakovanie a uznanie deťom, žiakom či študentom a školským koordinátorom a koordinátorkám programu. Vďaka patrí aj pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom na školách,“ dodala manažérka programu Zelená škola Zuzana Gallayová.

 

 FOTO: MŠ Teodora Tekela,  MŠ s ZŠ Vančurova      

22.7.2021 10:53

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?