Mesto Trnava

Projekty a investície

Trnava patrí medzi najatraktívnejšie slovenské mestá z hľadiska  umiestnenia  nových investícií.  V Trnave  pôsobí veľké množstvo kvalitných zahraničných investorov, ktorí sú lokalizovaný v rôznych priemyselných častiach mesta.  V súčasnosti  mesto Trnava v spolupráci so súkromnými vlastníkmi ponúka niekoľko  možnosti, kde možno významné investície umiestňovať v súlade s územným plánom mesta, a tým sa snaží vytvoriť  priaznivé podmienky pre hospodársky rozvoj mesta.

V intraviláne je k dispozícii niekoľko lokalít, spomenúc Strojárenskú ulicu, Bratislavskú , Chovateľskú ulicu, a Trstínsku cestu.

Spomínané priemyselné  pozemky v intraviláne tvoria momentálne najkvalitnejšiu ponuku voľných pozemkov na realizáciu investícií v oblasti výroby, obchodu, priemyslu a služieb. Investičné možnosti v Trnave ponúkajú záujemcom okrem pozemkov aj možnosť využiť bývalé priemyselné objekty, haly, dvory práve na realizáciu podnikateľských zámerov. Veľké možnosti predstavuje najmä využívanie kancelárskych a výrobných priestorov bývalých Trnavských automobilových závodov. Investične zaujímavý  je areál bývalého Trnavského cukrovaru. Veľkou výhodou týchto objektov je existujúce infraštruktúre napojenie  a  výborná lokalizácia.  Výhody takýchto priestorov  vyžívajú  niektorí významní zahraniční investori, spomenúc firmu Boge a Sachs Slovakia, ale aj mnohé ďalšie, ktoré sa rozhodli svoje investície realizovať v priestoroch bývalých Trnavských automobilových závodoch.

Mesto Trnava sa snaží novým investorom vytvoriť primerané podmienky aj realizáciou južného a severného cestného obchvatu. Mesto napomáha pri budovaní nových priemyselných lokalít. Zriadilo i referát  ekonomického rozvoja, ktorý svojou činnosťou poskytuje základný servis pre investorov a začínajúcich podnikateľov a bol iniciátorom vzniku automobilového klastra na Slovensku a Technologicky špičkového centra v Trnave. Oba tieto projekty veľmi významnou mierou budú kvalitatívne ovplyvňovať podnikateľské prostredie, úroveň vzdelávania a transfer technológii a tým celú konkurencieschopnosť regiónu.  

V roku 2003 bolo mestu udelené Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, š.p.o. ocenenie „Najlepší komunálny projekt/investičná príležitosť“, ktoré potvrdzuje  systematickú prácu vedenia mesta v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania a zároveň dokazuje pripravenosť mesta pre vstup ďalších zahraničných investícií najmä v oblasti vedy, výskumu a IT technológií.