Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava

    Počet obyvateľov mesta Trnava k 31.12.2021:
    Hustota obyvateľov na km2:
 
    Zmeny počtu obyvateľov v roku 2021 (k 31.12.):
    Narodených:
    Zomrelých:
    Prisťahovaných:
    Odsťahovaných:
    Celkový rozdiel:
 62 788
      878
 
 
      722
      836
      959
    1475
     -630

 

Migrácia obyvateľov podľa okresov:
V roku 2021 sa do mesta Trnava prisťahovalo najviac obyvateľov (69%) z okresov uvedených v Tabuľke 1. Z okresu Trnava sa prisťahovalo celkom 41% obyvateľov.

Názov okresu
Skratka
Počet prisťahovaných obyvateľov
Mužov
Žien
Spolu
Trnava
Bratislava (I - V)
Piešťany
Hlohovec
Galanta
mimo SR
Senec
Pezinok
TT
BA
PN
HC
GA
 
SC
PK
184
24
20
21
13
16
9
5
207
46
27
22
18
15
17
14
391
70
47
43
31
31
26
19
Tabuľka 1 - Najväčší počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2021 podľa okresov
 
 

V roku 2021 sa z mesta Trnava odsťahovalo najviac obyvateľov (88%) do okresov uvedených v Tabuľke 2. Do okresu Trnava sa odsťahovalo celkom 65% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet odsťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava
Bratislava (I - V)
Galanta
mimo SR
Hlohovec
Piešťany
Nitra
Senec
TT
BA
GA
 
HC
PN
NR
SC
459
47
30
19
15
16
11
5
498
53
41
29
27
16
10
15
957
100
71
48
42
32
21
20

Tabuľka 2 - Najväčší počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2021 podľa okresov

 

Údaje k 31.12.2021 sú spresnené zápisom zmien vykonaných po 1.1.2022

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: MsÚ Trnava - ohlasovňa pobytov

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.

 
Chcete vedieť, čo je nové?