Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava

    Počet obyvateľov mesta Trnava k 31.12.2018:
    Hustota obyvateľov na km2:
 
    Zmeny počtu obyvateľov v roku 2018 (k 31.12.):
    Narodených:
    Zomrelých:
    Prisťahovaných:
    Odsťahovaných:
    Celkový rozdiel:
 63 924
      894
 
 
      714
      640
    1012
    1317
     -231Môžeme konštatovať, že úbytok obyvateľstva za posledné roky ovplyvnil demografický rozvoj mesta Trnavy, ktorý by sa dal zabezpečiť zvýšenou migráciou obyvateľstva. Dnes sú, a najmä v blízkej budúcnosti budú dominantné ekonomické a sociálne dôvody migrácie. Dá sa však očakávať, že zníženie životnej úrovne, strata zamestnania, zdražovanie bytov a podstatná stagnácia novej bytovej výstavby budú dôvodom obmedzenia rozsahu migrácie vidieckeho obyvateľstva do miest v rámci vlastného okresu a tiež mimo územia okresu, v dôsledku čoho by sa mala podstatne spomaliť, resp. zastaviť klesajúca tendencia vo vývoji počtu obyvateľov. 

Migrácia obyvateľov podľa okresov:
V roku 2018 sa do mesta Trnava prisťahovalo najviac obyvateľov (66%) z okresov uvedených v Tabuľke 1. Z okresu Trnava sa prisťahovalo celkom 37% obyvateľov.

Názov okresu
Skratka
Počet prisťahovaných obyvateľov
Mužov
Žien
Spolu
Trnava
Hlohovec
mimo SR
Galanta
Bratislava (I - V)
Piešťany
Nitra
Trenčín
TT
HC
 
GA
BA
PN
NR
TN
147
43
25
19
14
13
10
9
223
54
28
28
30
12
8
8
370
97
53
47
44
25
18
17
Tabuľka 1 - Najväčší počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2018 podľa okresov
 
 

V roku 2018 sa z mesta Trnava odsťahovalo najviac obyvateľov (87%) do okresov uvedených v Tabuľke 2. Do okresu Trnava sa odsťahovalo celkom 60% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet odsťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava
Bratislava (I - V)
Hlohovec
mimo SR
Piešťany
Galanta
Senec
Pezinok
TT
BA
HC
 
PN
GA
SC
PK
401
44
33
22
31
23
17
5
384
50
34
38
21
20
15
14
785
94
67
60
52
43
32
19

Tabuľka 2 - Najväčší počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2018 podľa okresov

 

Údaje k 31.12.2018 sú spresnené zápisom zmien vykonaných po 1.1.2019

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: MsÚ Trnava - ohlasovňa pobytov

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.

 
Chcete vedieť, čo je nové?