Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava

    Počet obyvateľov mesta Trnava k 31.12.2022:
    Hustota obyvateľov na km2:
 
    Zmeny počtu obyvateľov v roku 2022 (k 31.12.):
    Narodených:
    Zomrelých:
    Prisťahovaných:
    Odsťahovaných:
    Celkový rozdiel:
 62 393
      872
 
 
      617
      641
    1079
    1438
     -383

 

Migrácia obyvateľov podľa okresov:
V roku 2022 sa do mesta Trnava prisťahovalo najviac obyvateľov (67%) z okresov uvedených v Tabuľke 1. Z okresu Trnava sa prisťahovalo celkom 40% obyvateľov.

Názov okresu
Skratka
Počet prisťahovaných obyvateľov
Mužov
Žien
Spolu
Trnava
Hlohovec
Bratislava (I - V)
Piešťany
Galanta
Pezinok
mimo SR
Senec
TT
HC
BA
PN
GA
PK
 
SC
199
27
28
23
21
13
15
14
235
31
23
25
17
21
15
16
434
58
51
48
38
34
30
30
Tabuľka 1 - Najväčší počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2022 podľa okresov
 
 

V roku 2022 sa z mesta Trnava odsťahovalo najviac obyvateľov (87%) do okresov uvedených v Tabuľke 2. Do okresu Trnava sa odsťahovalo celkom 58% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet odsťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava
Bratislava (I - V)
Galanta
Hlohovec
mimo SR
Piešťany
Senec
Pezinok
TT
BA
GA
HC
 
PN
SC
PK
417
58
29
28
19
24
15
10
411
63
48
37
31
25
22
14
828
121
77
65
50
49
37
24

Tabuľka 2 - Najväčší počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2022 podľa okresov

 

Údaje k 31.12.2022 sú spresnené zápisom zmien vykonaných po 1.1.2023

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR, Mestský úrad v Trnave, ohlasovňa pobytu

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.