Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava

    Počet obyvateľov mesta Trnava k 31.12.2023:
    Hustota obyvateľov na km2:
 
    Zmeny počtu obyvateľov v roku 2023 (k 31.12.):
    Narodených:
    Zomrelých:
    Prisťahovaných:
    Odsťahovaných:
    Celkový rozdiel:
 62 509
      874
 
 
      588
      621
    1202
    1064
     +105

 

Migrácia obyvateľov podľa okresov:
V roku 2023 sa do mesta Trnava prisťahovalo najviac obyvateľov (68%) z okresov uvedených v Tabuľke 1. Z okresu Trnava sa prisťahovalo celkom 41% obyvateľov.

Názov okresu
Skratka
Počet prisťahovaných obyvateľov
Mužov
Žien
Spolu
Trnava
Hlohovec
Bratislava (I - V)
Piešťany
Galanta
mimo SR
Senec
Pezinok
TT
HC
BA
PN
GA
 
SC
PK
251
44
25
26
28
16
9
9
245
42
31
25
22
14
17
12
496
86
56
51
50
30
26
21
Tabuľka 1 - Najväčší počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2023 podľa okresov
 
 

V roku 2023 sa z mesta Trnava odsťahovalo najviac obyvateľov (86%) do okresov uvedených v Tabuľke 2. Do okresu Trnava sa odsťahovalo celkom 50% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet odsťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava
Bratislava (I - V)
Galanta
mimo SR
Hlohovec
Piešťany
Senec
Dunajská Streda
Nitra
TT
BA
GA
 
HC
PN
SC
DS
NR
270
41
41
27
21
20
16
8
9
260
52
43
41
21
16
12
9
8
530
93
84
68
42
36
28
17
17

Tabuľka 2 - Najväčší počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2023 podľa okresov

 

Údaje k 31.12.2023 sú spresnené zápisom zmien vykonaných po 1.1.2024

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR, Mestský úrad v Trnave, ohlasovňa pobytu

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.