Mesto Trnava

Urbanistická štruktúra

Trnava si počas svojho rozvoja až do súčasnosti zachovala charakter kompaktného bodového mesta s pomerne jednoznačne rozmiestnenými funkciami. Ťažiskom sídla je polyfunkčné centrum, ktoré vytvára historické jadro vymedzené hradbami na jeho východnej a západnej strane. Bezprostredne naň nadväzujú výrazné obytné územia s prevažne hromadnou bytovou výstavbou. Obytné plochy sa nachádzajú i v severovýchodnej a juhozápadnej časti mesta. Špecifické podmienky na bývanie poskytuje miestna časť Modranka s charakterom vidieckeho osídlenia.
Mesto Trnava je od 1.1.1923 sídlom okresu Trnava a od 1.12.2001 aj sídlom Trnavského samosprávneho kraja.

Trnavský samosprávny kraj s rozlohou 4146 km2 je rozdelený na 7 okresov:
Dunajská Streda (DS), Galanta (GA), Hlohovec (HC), Piešťany (PN), Senica (SE), Skalica (SK) a Trnava (TT).
Okres Trnava s rozlohou 741 km2 tvorí 45 obcí: Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Borová, Brestovany, Bučany, Buková, Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Dubové, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč, Opoj, Pavlice, Radošovce, Ružindol, Slovenská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Šúrovce, Trnava, Trstín, Vlčkovce, Voderady, Zavar, Zeleneč a Zvončín.
S mestom Trnava susedia obce: Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Križovany nad Dudváhom, Malženice, Ružindol, Šelpice, Špačince, Vlčkovce, Zavar, Zeleneč a Zvončín.
Mesto Trnava s rozlohou 71,5 km2 tvoria 2 katastrálne územia: Trnava a Modranka.

Územie mesta Trnava sa člení na 6 častí:
1. Trnava-stred
2. Trnava-západ
2,0 km
20,6 km
3. Trnava-sever
4. Trnava-východ
22,5 km
9,1 km
5. Trnava-juh
6. Modranka
9,6 km
7,7 km

Druhy pozemkov na území mesta Trnava:
Pozemky patriace do zastavaného územia (intravilánu*) s celkovou rozlohou 17,1 km2, tvoria 24%-ný podiel z celkovej rozlohy mesta.

Plochy jednotlivých druhov pozemkov k 31.12.2022
Druh pozemku
Výmera v m2
Vývoj v m2
od r. 2021
Vývoj v m2
od r. 2001
orná pôda
vinice
záhrady
ovocné sady
trvalé trávne porasty
lesné pozemky
vodné plochy
zastavané plochy a nádvoria
ostatné plochy
48 239 756
46 251
1 629 130
132 054
39 310
17 560
787 280
16 805 468
3 841 126
-46 061
0
-4 487
+307
0
0
-119
+158 159
-107 799
-4 269 623
-237
-173 398
-30 551
+375
-713
-28 226
+2 829 964
+1 675 119
Spolu:
71 537 935
 
 

Zdroj: Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností 14.4.2023

Vývoj zmien veľkosti plochy jednotlivých druhov pozemkov je porovnávaný s predchádzajúcim sledovaným obdobím k 31.12.2021.
V porovnaní s rokom 2001 nastali najväčšie zmeny v plochách:
- orná pôda (-4,23 km2),
- zastavané plochy a nádvoria (+2,83 km2),
- ostatné plochy (+1,68 km2)
a v ploche pozemkov začlenených do intravilánu: +1,25 km2.

*Intravilán = zastavaná alebo na zástavbu určená časť územia obce
Poznámka: 1 km2 = 1 000 000 m2

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor územného rozvoja a koncepcií.