Mesto Trnava

Školstvo a vzdelávanie

Mesto Trnava nadväzuje na tradíciu mesta vzdelanosti súvisiacu so založením Trnavskej univerzity v roku 1635. V systéme celoživotného vzdelávania je zapojený celý komplex verejných, súkromných a cirkevných školských inštitúcií a zariadení od materských škôl až po univerzity, vrátane centier voľného času, mládežníckych organizácií a občianskych združení, ktoré vypĺňajú voľný čas detí a mládeže.

Súhrnný prehľad škôl a školských zariadení v Meste Trnava:


Súhrnný prehľad škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnavy:

 • 13 materských škôl
 • 2 základné školy
 • 7 základných škôl s materskou školou (1 ZŠ s MŠ má 2 MŠ)
 • 2 základné umelecké školy
 • Centrum voľného času - Kalokagatia
 • 1 výdajná školská jedáleň
 • 25 školských jedální

Materské školy

Mesto Trnava má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 20 materských škôl, sedem z nich je súčasťou základných škôl.

Nový školský zákon a materské školy:
Zákon NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesol zmeny v školstve. Materské školy sú podľa uvedeného zákona od 1. 9. 2008 súčasťou školskej sústavy a v poslednom roku pred povinnou školskou dochádzkou poskytujú vzdelanie bez poplatkov. Bezplatná dochádzka má za cieľ zaškoliť čo najviac detí. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Trnavy č. 399 v znení jeho noviel. Dieťa po absolvovaní predprimárneho vzdelávania získava osvedčenie.

Nový školský zákon znížil počty detí v jednotlivých triedach, čím vznikol problém s umiestnením detí do verejných materských škôl.
Prioritou novej legislatívy je prispôsobenie rozsahu a obsahu výchovy a vzdelávania a zrovnoprávnenie postavenia materských škôl. Profilácia každej materskej školy bude vyjadrená školským vzdelávacím programom. Všetky materské školy sa v zmysle nového školského zákona riadia štátnym vzdelávacím programom, ktorý je najvyšším kurikulárnym dokumentom. Školské vzdelávacie programy si každá MŠ prispôsobuje svojim potrebám. Materské školy pokračujú a rozvíjajú súčasné zameranie MŠ v oblastiach:

 • podpory zdravia a zdravého životného štýlu,
 • prevencie obezity,
 • environmentálnej výchovy,
 • ľudových tradícií,
 • podpory estetického cítenia,
 • odstraňovania pohybovej negramotnosti detí,
 • tvorivej dramatiky,
 • podpory nadpriemerne nadaných detí,
 • jazykového vzdelávania, a pod.

Cieľom materských škôl je dosiahnuť priaznivú sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň detí pred vstupom do základnej školy prirodzenou formou hry a zážitkovým učením.

V Trnave je okrem verejných škôl aj cirkevná škola zameraná na kresťansko-humanistický prístup uplatňovaný prostredníctvom Preventívneho výchovného systému, ktorého hlavnými prvkami sú rozum, láskavosť a viera. Súkromné materské školy sú zamerané na individuálny prístup k deťom a výchovu v dvojjazyčnom prostredí.
Materské školy v Trnave – počty detí v školských rokoch 2009/2010 – 2015/2016 (pdf)
Materské školy v Trnave, ktoré nie sú v pôsobnosti mesta – počty detí v školských rokoch 2009/2010 – 2015/2016 (pdf)

Základné školy

Základná škola podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Základná škola zabezpečuje deväťročnú povinnú školskú dochádzku v dvoch stupňoch, v ktorých sa vzdelávanie realizuje samostatnými, na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami (ŠVP). Prvý stupeň základnej školy tvorí spravidla prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň tvorí piaty až deviaty ročník.

Deti z trnavských základných škôl počas Dňa otvorených dverí na radnici

Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy:
a) 16 žiakov v triede nultého ročníka,
b) 22 žiakov v triede prvého ročníka,
c) 25 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
d) 29 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.

Smerovanie a zameranie základných škôl mesta Trnavy

Mesto Trnava je charakteristické prudkým rozvojom priemyslu, hlavne automobilového a následným rozvojom všetkých služieb. Uplatnenie na trhu práce tu nájdu najmä absolventi škôl s technickým zameraním, počítačovo gramotní, jazykovo zdatní. Preto musia byť v školskom vzdelávacom programe (ŠVP) vo vyššej miere zastúpené prírodovedné predmety, informačné technológie, cudzie jazyky a environmentálna výchova. Uvedené priority majú všetky školy vo svojich ŠVP.
Zároveň však zabezpečujú aj predpoklady na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, rozvíjajú telesnú výchovu, nepovinné predmety a záujmové krúžky, a podporujú vnímavosť žiakov k umeleckým, hudobným a výtvarným hodnotám.

Základné školy v Trnave – počty žiakov v školských rokoch 2009/2010 – 2015/2016 (pdf)

Prehľad zamerania základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta:

 • ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava
  Poskytuje všeobecné vzdelanie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Táto základná škola podporuje žiakov so športovým nadaním, športové triedy  sú zamerané na futbal.
 • ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava
  Poskytuje všeobecné vzdelanie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a poskytuje vzdelávanie pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V základnej škole je športová trieda so zameraním na ľadový hokej.


Základné školy mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava


Základné školy – počty tried, žiakov, pedagógov v školských rokoch 2009/2010 – 2015/2016 (pdf)

Základné umelecké školy

Základné umelecké školy zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne žiakom základných škôl. Základné umelecké školy poskytujú aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Základné umelecké školy pripravujú na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravujú aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
V základných umeleckých školách sú zriadené hudobné, výtvarné, tanečné a literárno-dramatické odbory.

ZUŠ M.Sch.Trnavského: Hudobný, tanečný, literárno-dramatický odbor


ZUŠ Mozartova: Výtvarný a literárno-dramatický odbor

Centrum voľného času - Kalogakatia
Centrum voľného času zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase počas celého roka.
Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

ZUŠ, Tanečné konzervatórium a  CVČ a v Trnave – počty žiakov v školských rokoch 2009/2010 – 2015/2016 (pdf)

Gymnáziá, stredné školy a stredné odborné školy

Sedemdesiattisícové krajské mesto Trnava disponuje dobrou vedomostnou skladbou absolventov stredných a vysokých škôl a vytvára dobré predpoklady ďalšieho rozvoja Trnavy a jej regiónu v oblasti priemyslu, služieb, zdravotníctva, potravinárstva, školstva a iných odvetví.
Od 1. septembra 2008 na základe Metodického usmernenia MŠ č. 9/2008-RI z 18. augusta 2008 k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene názvov stredných odborných učilíšť na stredné odborné školy.

Stredné školy v Trnave – počty študentov  v školských  rokoch  2009/2010  - 2015/2016 (pdf)
Stredné školy v Trnave – počty absolventov v školských rokoch 2008/2009 - 2014/ 2015 (pdf)

Vysoké školy

Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave

Materiálovotechnologická fakulta bola zriadená nariadením vlády s účinnosťou od 1. 1. 1986 pod pôvodným názvom Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Jej história je však omnoho staršia a úzko súvisí s činnosťou technologických smerov strojárskej výroby, ktorých základy boli položené už v roku 1942 založením Ústavu mechanickej technológie na bývalom Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva. Ďalej sa rozvíjali na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, v súčasnosti Slovenskej technickej univerzite.
Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov sa rozčleňujú študijné odbory Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave na konštrukčné a ostatné, medzi ktoré patrili strojárska technológia, materiálové inžinierstvo, ekonomika a riadenie strojárskych výrob, automatizované systémy riadenia výrobných systémov, výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi. Z týchto študijných odborov sa v roku 1986 vytvorila Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave.
Spoločenské zmeny a rozvoj fakulty vyvolal nové potreby a pred fakultu postavil požiadavku zmeniť jej orientáciu na technologickú fakultu na širšej báze. V roku 1991 sa mení názov fakulty na Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Fakulta sa zamerala na výchovu absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby. Menia sa jej študijné odbory a s nimi pracoviská a katedry fakulty tak, aby bola zabezpečená univerzálnosť vzdelania a široká uplatniteľnosť absolventov v praxi. Zvýšený dôraz sa kladie na ich adaptabilnosť a operatívnosť, aby sa zvýšilo ich individuálne a spoločenské uplatnenie v prostredí trhovej ekonomiky. Fakulta sa stáva skladbou študijných odborov a zameraní jedinou svojho druhu na Slovensku.
V roku 2008 sa fakulta stala nositeľom ceny Ocenený finalista Národnej ceny SR za kvalitu 2008 v kategórii organizácie verejného sektora.

Trnavská univerzita

Historická Trnavská univerzita (TU) je jedna z najstarších univerzít na Slovensku. Trnavská univerzita bola založená v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmaňom. Mala 4 fakulty: teologickú, umenia, právnickú a lekársku. Univerzita sa stala známou aj vďaka hvezdárni zriadenej Maximiliánom Hellom, univerzitnej knižnici, záhradám a divadlu. Existovala 142 rokov. V roku 1777 Mária Terézia presťahovala Trnavskú univerzitu do Budína.
Prešlo 215 rokov, kým bol v roku 1992 predložený Slovenskej národnej rade návrh na znovuobnovenie Trnavskej univerzity. Zriadená bola zákonom č. 191/992 Zb. s účinnosťou od 1. júna 1992 a začínala s dvomi fakultami – s Fakultou humanistiky a Pedagogickou fakultou. V roku 1994 pribudla ako tretia Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce a o rok neskôr bol k Trnavskej univerzite pričlenený Teologický inštitút sv. Alojza Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej ako Teologická fakulta. Hneď v nasledujúcom roku 1. októbra 1998 bola ustanovená Právnická fakulta Trnavskej univerzity.
Trnavská univerzita sa hlási k princípom Veľkej Charty európskych univerzít, ktoré obhajujú úplnú nezávislosť univerzít od politickej a ekonomickej moci, ich slobodu uskutočňovať výskum a vyučovať. Trnavská univerzita obhajuje kresťanské princípy, chce chrániť morálne a duchovné hodnoty, vychovávať v duchu ekumenizmu, spolupracovať s univerzitami, výchovnými a vedeckými ústavmi v Slovenskej republike a v zahraničí.

Trnavská univerzita má päť fakúlt:

 • Filozofická fakulta
 • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • Právnická fakulta
 • Teologická fakulta – má sídlo v Bratislave
 • Pedagogická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) bola zriadená na základe zákona NR SR č.201/1997 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou formujúcou zdravé sebavedomie, tvorivé a nezávislé myslenie. Študentovi poskytuje dostatok priestoru na rozvíjanie, uchovávanie a šírenie poznania prostredníctvom študijnej, výskumnej a ďalšej tvorivej práce vo filozofickej a umeleckej sfére, v mediálnej praxi, ako aj v oblastiach prírodovedných, matematických, biotechnologických, psychologických, pedagogických, historických a jazykových disciplín. Otvára možnosti zapájať sa do verejného života a spoluvytvárať občiansku spoločnosť. Prioritou univerzity je vzdelávanie v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda má štyri fakulty a 1 inštitút:

 • Fakulta prírodných vied
 • Fakulta masmediálnej komunikácie
 • Filozofická fakulta
 • Fakulta sociálnych vied
 • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – Piešťany

Vysoké školy v Trnave  - počty študentov v školských  rokoch  2009/2010 – 2015/2016 (pdf)
Vysoké školy v Trnave  - počty absolventov v školských  rokoch  2008/2009 – 2014/2015 (pdf)
Vzdelanostná úroveň v Trnave (pdf)

 

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor vzdelávania, športu a kultúry.