Mesto Trnava

Trh práce

Dokument Trh práce obsahuje tabuľkové spracovanie údajov vo všetkých oblastiach ekonomickej činnosti v Slovenskej republike, v okrese Trnava a v Trnavskom kraji v rokoch 2012 a 2013

 • o počte zamestnaných osôb,
 • o priemerných mesačných mzdách v eurách,
 • o vývoji miery nezamestnanosti v rokoch 2011 – 2013,
 • o štruktúre uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania v rokoch 2011 – 2013,
 • o štruktúre uchádzačov o zamestnanie podľa veku v rokoch 2011 – 2013,
 • o počte subjektov v meste Trnave podľa právnej formy,
 • o počte subjektov v meste Trnave podľa činností,
 • o miere nezamestnanosti v jednotlivých mesiacoch roku 2013,
 • o počtoch uchádzačov o zamestnanie v roku 2013 podľa dosiahnutého vzdelania,
 • o počtoch uchádzačov o zamestnanie v roku 2013 podľa veku,
 • o vývoji počtu uchádzačov o zamestnanie v Trnave od roku 1999 do roku 2013 podľa pohlavia,
 • o toku nezamestnanosti v okrese Trnava v jednotlivých mesiacoch roku 2013,
 • o vývoji miery nezamestnanosti v posledných siedmich rokoch,
 • o štruktúre uchádzačov o zamestnanie v Trnave podľa dĺžky nezamestnanosti za rok 2013,
 • o počte uchádzačov o zamestnanie a počte voľných miest (VPM) za rok 2013 aj podľa dosiahnutého vzdelania,
 • o počte voľných miest (aj novo evidovaných) a miere ich obsadenia za rok 2013.

Trh práce (pdf)

Kľúčové otázky:
1) Prejavili sa na trhu práce po roku 2009 dopady ekonomickej krízy?

Áno. Dopad ekonomickej krízy sa v podmienkach ÚPSVaR Trnava začal prejavovať od novembra 2008, keď bolo 2 199 uchádzačov o zamestnanie. Ich počet od tohto obdobia rástol a vrchol dosiahol vo februári 2013, keď počet uchádzačov o zamestnanie dosiahol 5 791 osôb. Od tohto obdobia počet uchádzačov o zamestnanie klesá. V máji 2014 ÚPSVaR Trnava evidoval 4 790 uchádzačov o zamestnanie.

2) Ktoré skupiny obyvateľstva sú najviac ohrozené nezamestnanosťou?
Najviac ohrozenou skupinou uchádzačov o zamestnanie sú ľudia vo veku do 29 rokov a ľudia nad 50 rokov veku života. V neposlednom rade sú to aj všetci uchádzači o zamestnanie, ktorí nemajú žiadne pracovné návyky bez ohľadu na vek. Od roku 2013 v evidencii uchádzačov o zamestnanie narastá počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí. K 31. máju 2014 ich počet dosiahol 741, čo predstavuje 15,47 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie.

3) Ako sa zmenili počet a štruktúra pracovných miest ponúkaných Úradom práce v Trnave?
Koncom roka 2008 sa počet voľných pracovných miest (VPM) pohyboval okolo 700 na každý mesiac (na 1 voľné pracovné miesto boli cca 3 uchádzači o zamestnanie). Ku koncu mája 2014 evidoval ÚPSVaR Trnava 404 voľných pracovných miest, pričom na jedno miesto pripadá cca 12 uchádzačov o zamestnanie. Štruktúra VPM je rovnorodá a kopíruje obdobie pred ekonomickou krízou.

 

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor územného rozvoja a koncepcií.