Mesto Trnava

Zariadenie pre seniorov v Trnave

adresa: T. Vansovej č. 5, Trnava
telefón: 033 / 32 36 710
fax: 033 / 55 45 033
web: zps.trnava.sk

Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava. Štatutárnym zástupcom organizácie je riaditeľka.

Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len VZN) č. 401, schváleného dňa 26.6.2012 Mestom Trnava.  Výška úhrady od 1. 7. 2023 sa pohybuje v rozpätí od 562,00 do 589,00  eur mesačne (ak má mesiac 30 dní), v závislosti od druhu poberanej stravy (racionálna, šetriaca neslaná, diabetická).
Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima, čo od 1. 7. 2023 predstavuje sumu 67,22 €.

Komplex zariadenia tvoria dve trojposchodové budovy prepojené prízemnou stravovacou časťou. V zariadení pre seniorov je päť spoločenských miestností, z ktorých jedna je využívaná ako kaplnka. V nej je zriadený i svätostánok. Sväté omše sa konajú každú sobotu s platnosťou na nedeľu a v prikázaný sviatok.
Klienti sú ubytovaní v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách, niekoľkí klienti bývajú traja. Každá izba má svoje sociálne zariadenie. V niektorých je to sprchovací kút a osobitne toaleta, v niektorých je kúpelňa s vaňou, z ktorej sa vchádza na toaletu. Medzi odborné činnosti patrí pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Medzi obslužné činnosti patrí ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Ďalšia činnosť zahŕňa osobné vybavenie, úschovu cenných vecí, zabezpečenie záujmovej činnosti.

Postup pri poskytovaní sociálnych služieb

(l) Občan, ktorého miestom trvalého pobytu je mesto Trnava, si podá písomnú žiadosť na MsÚ - odbor sociálny o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len „žiadateľ“), ktorej súčasťou je i potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.

(2) Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby mesto zabezpečí lekársky posudok, ktorý vypracuje lekár na základe zmluvy s mestom. Pri vypracovávaní posudku lekár postupuje podľa § 49 zákona o sociálnych službách.

(3) Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 zákona o sociálnych službách, mesto vypracuje sociálny posudok. Pri jeho vypracovávaní postupuje podľa § 50 zákona o sociálnych službách.

(4) Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku mesto vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách.

(5) Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu mesto v zmysle § 80 písmena c) zákona o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

(6) Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov v Trnave, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu a v súlade s § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách a príkazu primátora č. 12/2009 podá si písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby mestu Trnava – na Mestský úrad v Trnave, referát sociálnych služieb.

(7) Po uvoľnení miesta v zariadení pre seniorov pracovná skupina (ktorú menuje primátor) vyberie žiadateľa a odporučí primátorovi mesta, aby zariadeniu pre seniorov vydal súhlas na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s vybraným žiadateľom.

Čo si priniesť so sebou pri nástupe do zamestnania

 • Potvrdenie od obvodného lekára, že zdravotné dôvody (najmä infekčné ochorenia) Vám nebránia nastúpiť do zariadenia kolektívneho spolunažívania – do Zariadenia sociálnych služieb v Trnave
 • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
 • Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet zariadenia formou hromadného poukazu
 • Občiansky preukaz,
 • Preukaz poistenca (zdravotná poisťovňa)
 • Zdravotná dokumentácia (v prípade, že máte záujem prihlásiť sa lekárovi v našom obvode)
 • Rozhodnutie, prípadne potvrdenie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne
 • Hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytovanú sociálnu službu
 • Veci osobnej potreby
 • Hygienické potreby
 • Ošatenie, obuv
 • Veci osobnej potreby
 • Ak je Váš dôchodok doručovaný prostredníctvom pošty, nahláste si zmenu adresy (Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej č. 5, Trnava)

Potrebné tlačivá nájdete tu: