Mesto Trnava

Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva

V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ustanovujú sa tieto zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trnava a majetkom štátu, ktorý mesto užíva.

  • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva zo dňa 2. 11. 2023 (dokument pdf. )
 

Súvisiaci obsah