Mesto Trnava

Strategické dokumenty

1. Územný plán


2. Územnoplánovacie podklady


3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja


4. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Trnavy

 

5. Nízkouhlíková stratégia Mesto Trnava na roky 2022 – 2027 a Energetická koncepcia


5. 1 Nízkouhlíková stratégia Mesto Trnava na roky 2022 – 2027 

5. 2  Energetická koncepcia

6. Program odpadového hospodárstva Mesta Trnavy

 

7. Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy
    - vlny horúčav

8. Metodika - "Miestny poplatok za rozvoj"

 

9. Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava + mapy

 

10. Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

 

11. Koncepcia stratégie kultúrnej politiky Mesta Trnava 

 + Archív strategických dokumentov