Mesto Trnava

Energetická koncepcia mesta Trnava

Energia z fosílnych palívJadrová energiaVodná energiaVeterná energiaSlnečná energia

       Energetická koncepcia mesta Trnava, bola spracovaná Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Stavebnou fakultou, v zmysle platnej legislatívy podľa § 31 zákona NR SR č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. Po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trnave sa stala súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta. Energetická koncepcia mesta Trnava predstavuje dostatočne prepracovaný a kvalitný plánovací nástroj, ktorý slúži účelom riadenia, usmerňovania a hospodárenia mesta, ako i novej investičnej výstavby v jeho katastrálnom území v nadväznosti na spotrebu a potrebu energií.

Energetická koncepcia mesta Trnava bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 924/2006, dňa 17. októbra 2006.

Doplnok č. 1 k Energetickej koncepcii mesta Trnava (EKM Trnava), I. časť: Analýza novej energetickej legislatívy súvisiacej s EKM Trnava, bol spracovaný v júni 2014. II. časť: Dopady novej energetickej legislatívy na EKM Trnava, bola spracovaná v auguste 2014.

Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Trnava v oblasti tepelnej energetiky, I. časť: Analýza novej legislatívy súvisiacej s energetickou koncepciou mesta Trnava a II. časť: Dopady novej legislatívy na energetickú koncepciu mesta Trnava, bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 397/2020, dňa 28. apríla 2020.

Základné informácie
(október 2006)

Schválené uznesením MZ č. 924/2006, dňa 17.10.2006
Energetická koncepcia mesta Trnava 2006
(kompletný dokument)

Schválené uznesením MZ č. 924/2006, dňa 17.10.2006
Doplnok č. 1 – I. časť
(jún 2014)
Doplnok č. 1 – II. časť
(august 2014)
Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Trnava
v oblasti tepelnej energetiky - I. časť

(Analýza novej legislatívy, júl 2019)

Schválené uznesením MZ č. 397/2020, dňa 28.4.2020
Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Trnava
v oblasti tepelnej energetiky - II. časť

(Dopady novej legislatívy, júl 2019)

Schválené uznesením MZ č. 397/2020, dňa 28.4.2020

 

 

Súvisiaci obsah