Mesto Trnava

Dotačný systém mesta Trnava

Mesto Trnava poskytuje dotácie na podporu športových aktivít, aktivít mládeže, výchovy a vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, oblasti sociálnej, zdravia a drogovej prevencie a ekológie a životného prostredia zo svojho rozpočtu (programu 18).

Žiadosti o dotácie na rok 2023 sa predkladajú elektronicky v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 540, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. (ďalej len „VZN č. 540“)

Žiadosti o dotácie na rok 2024 sa predkladajú elektronicky v súlade s Všeobecne záväzným nariadením č. 610, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava (ďalej len „VZN č. 610") v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 622, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 610, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. 

- POMÔCKA na vyplnenie eFormuláru -

Žiadosti o dotácie posudzujú a preverujú príslušné komisie MZ  (podľa čl.2 ods. 7 VZN č. 540) a schvaľuje primátor, MR alebo MZ (čl. 12 ods. 5 VZN č. 540)

Žiadosti o dotácie posudzujú a preverujú príslušné komisie MZ  (podľa čl.2 ods. 7 VZN č. 540, ako aj  podľa čl. 2 ods. 7 VZN č. 610) a schvaľuje primátor alebo MZ (v súlade so schválenými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva)

Výsledky hodnotenia žiadostí (Zoznam schválených žiadostí o dotácie)

 Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Trnava v roku 2023


Informácie k dotáciám a darom za jednotlivé oblasti poskytnú:


Archív

Pozn.

VZN č. 540 zlúčilo oblasti charita, prorodinne orientované mesto a zdravotne znevýhodnení do jednej oblasti – oblasť sociálna (pre žiadosti od roku 2021)

VZN č. 610 zlúčilo oblasť sociálnu a oblasť zdravia a drogovej do jednej oblasti – oblasť sociálna, zdravia a drogovej prevencie (pre žiadosti od roku 2024)

>> Archív schválených žiadostí o dotácie (2008 - 2017)

>> Archív schválených žiadostí o dotácií od roku 2018

 

Prehľad všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa určovala metodika poskytovania dotácií a darov od roku 1994

 

VZN č. Účinnosť VZN od - do
506 1. 3. 2019 – 14. 5. 2020
482 19. 5. 2017 – 14. 5. 2020
461 28. 5. 2016 – 18. 5. 2017
457 1. 1. 2016 – 18. 5. 2017
439 5. 3. 2015 – 31. 12. 2015
423 1. 1. 2014 – 2. 3. 2015
389 1.12. 2011 – 31. 12. 2013
381 1. 8. 2011 – 31. 12. 2013
369 10. 11. 2010 – 31. 7. 2011
350 1. 1. 2010 – 31. 7. 2011
319 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
231 15. 3. 2005 – 31. 12. 2008
136 1. 1. 2000 – 14. 3. 2005
64 1. 6. 1995 – 31. 12. 1999
53 15. 4. 1994 – 31. 5. 1995