Mesto Trnava

Štruktúra samosprávy


Mesto Trnava je samostatným samosprávnym územným celkom a združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uskutočňuje úkony súvisiace so správou mesta, jeho majetku a uskutočňuje záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta orgánmi mesta, hlasovaním obyvateľov mesta, verejným zhromaždením obyvateľov mesta.

Orgánmi mesta Trnava v zmysle citovaného zákona sú: mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta vo volebnom období 2018-2022 zložený z 31 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Orgánmi mestského zastupiteľstva sú: Mestská rada mesta Trnavy a komisie mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy zriadilo aj poriadkový útvar Mestskú políciu mesta Trnavy a Mestský hasičský zbor mesta Trnavy.

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Primátora zastupuje zástupca primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení. Zástupcu primátora poverí primátor zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. Vo volebnom období 2018 - 2022 určil primátor dvoch zástupcov primátora.

Odmeňovací poriadok funkcionárov Mesta Trnavy určuje spôsob a formu odmeňovania primátora, zástupcov primátora, hlavného kontrolóra, poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, výborov mestských častí a komisií mestského zastupiteľstva.
Odmeny vyplatené poslancom v roku 2011.
Odmeny vyplatené poslancom v roku 2012
Odmeny vyplatené poslancom v roku 2013.


Výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora je mestský úrad. Je zložený zo zamestnancov mesta a zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva, primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Územie mesta Trnavy je členené na 6 mestských častí. V mestských častiach sa zriaďujú výbory. Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti a obyvatelia príslušnej mestskej časti zvolení mestským zastupiteľstvom.

 

Súvisiaci obsah