Mesto Trnava

Štruktúra mestského úradu

MsÚ je členený na kanceláriu primátora, poradcu primátora pre správu Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava, poradcu primátora pre kultúru a hovorcu mesta Trnava, útvar verejného obstarávania, útvar projektového manažmentu, Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program ako samostatný útvar v priamej riadiacej pôsobnosti primátora, ktorým sa zabezpečuje riadne oddelenie funkcií s cieľom zabrániť možnému konfliktu záujmov, kanceláriu prednostu, odbory a útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou MsÚ.


1. Kancelária primátora (KP):

 • Úsek sekretariátu a protokolu
  • sekretariát
  • referát obrany, CO a PO
  • referát protokolu
 • Úsek komunikácie a marketingu
  • referát komunikácie
  • referát zahraničných vzťahov
  • referát propagácie a marketingu

2. Poradca primátora pre správu Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava

3. Poradca primátora pre kultúru a hovorca mesta Trnava

4. Útvar verejného obstarávania

5. Útvar projektového manažmentu

6. Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP)

 • referát programovania
 • referát projektového riadenia

Personálne zloženie Sprostredkovateľského orgánu pre IROP:

 • jeden zamestnanec poverený primátorom mesta vedením SO pre IROP
 • dvaja zamestnanci vo funkcii referentov vykonávajúcich pracovné činnosti súvisiace s SO pre IROP

7. Kancelária prednostu (KPP):

 • asistent
 • sekretár

8. Odbory MSÚ:

 • Odbor ekonomický
 • Odbor právny a majetkový
 • Odbor územného rozvoja a koncepcií
 • Odbor investičnej výstavby
 • Odbor stavebný a životného prostredia
 • Odbor dopravy a komunálnych služieb
 • Odbor organizačný a vnútornej správy
 • Odbor sociálny
 • Odbor vzdelávania, športu a kultúry
 • Odbor priemyselného parku a inovačných procesov

9. Odbor ekonomický (OE):

 • Úsek rozpočtu a financovania
  • referát rozpočtu a finančného manažmentu
  • referát účtovníctva
  • referát mzdovej učtárne
  • referát pokladne a pokladničných operácií
  • referát financovania prenesených a originálnych kompetencií
 • Úsek správy daní a poplatkov
  • referát správy daní a poplatkov 

10. Odbor právny a majetkový (OPaM):

 • Úsek právny
  • referát majetkovoprávny a legislatívy,
  • referát zmluvných vzťahov a verejného obstarávania,
  • referát exekúcií a vymáhania pohľadávok
 • Úsek majetkový
  • referát evidencie majetku mesta,
  • referát správy majetku mesta,
  • referát nakladania s majetkom mesta

11. Odbor územného rozvoja a koncepcií (OÚRaK):

 • Úsek urbanisticko–architektonickej koncepcie
  • referát územného plánu a architektúry
  • referát urbanisticko–architektonických podkladov
  • referát ekológie
 • Úsek inžinierskeho urbanizmu a územno-technických informácií
  • referát dopravného urbanizmu
  • referát inžinierskeho urbanizmu
  • referát územno-technických informácií
  • referát energetického manažmentu
 • Úsek strategickej koncepcie
  • referát ekonomického rozvoja

12. Odbor investičnej výstavby (OIV):

 • Úsek prípravy stavieb
  • referát projektovej prípravy
  • referát verejného obstarávania a zmluvných vzťahov
  • referát zákazkovej prípravy
 • Úsek realizácie stavieb
  • referát nákladovej kontroly
  • referát realizácie (technický dozor investora, ďalej len „TDI“)

13. Odbor stavebný a životného prostredia (OSaŽP):

 • Stavebný úrad
  • referát informácií a evidencie
  • referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
  • referát štátneho stavebného dohľadu
  • referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účel. komunikácie
  • referát bývania
 • Úsek zložiek životného prostredia
  • referát ochrany prírody a krajiny
  • referát odpadového hospodárstva
  • referát ochrany ovzdušia a vôd

14. Odbor dopravy a komunálnych služieb (ODaKS):

 • Úsek komunálnych služieb
  • referát verejnoprospešných služieb – VPS
  • referát správy zelene
  • referát poľnohospodárstva
  • referát obchodu a služieb
  • menšie obecné služby
 • Úsek dopravy
  • referát dopravy a cestného hospodárstva
  • referát technických činností dopravy
  • referát parkovacej služby

15. Odbor organizačný a vnútornej správy (OOaVS):

 • Úsek organizačný
  • referát organizačný
  • referát personálny
  • Matričný úrad
  • Ohlasovňa pobytu
  • registratúrne stredisko
  • kancelária prvého kontaktu
 • Úsek vnútornej správy
  • referát hospodárskej správy a dodávateľských vzťahov
  • referát prevádzkovo-technický

16. Odbor sociálny (OS):

 • referát starostlivosti o dôchodcov
 • referát sociálnej pomoci občanom
 • referát starostlivosti o rodiny s deťmi
 • referát bytový
 • referát tretieho sektora a charity
 • kancelária Zdravé mesto
 • Komunitné centrum
 • referát financovania sociálnych vecí

17. Odbor vzdelávania, športu a kultúry (OVŠaK):

 • referát vzdelávania
 • referát škôl a školských zariadení
 • referát financovania a rozpočtu škôl a školských zariadení
 • referát športu
 • referát detí a mládeže
 • referát kultúry

18. Odbor priemyselného parku a inovačných procesov (OPPaIP):

 • referát správy priemyselného parku

19. Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK):

 • referát pre sťažnosti
 • referát kontroly

 

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?