Mesto Trnava

Štruktúra mestského úradu

MsÚ je členený na kanceláriu primátora, Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program ako samostatný útvar v priamej riadiacej pôsobnosti primátora, ktorým sa zabezpečuje riadne oddelenie funkcií s cieľom zabrániť možnému konfliktu záujmov, kanceláriu prednostu, odbory a útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou MsÚ.