Mesto Trnava

Sociálne služby

Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb

Mesto Trnava je zapísané v Registri poskytovateľov sociálnych služieb v Trnavskom kraji v zmysle zákona o sociálnych službách ako poskytovateľ nasledovných druhov sociálnych služieb:

 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • opatrovateľská služba,
 • denné centrá pre seniorov,
 • jedáleň,
 • nocľaháreň,
 • zariadenie pre seniorov.

V prípade, že má občan v zmysle zákona o sociálnych službách záujem o poskytovanie niektorej z vyššie uvedených služieb a má trvalý pobyt na území mesta, musí písomne požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (osobitne pre každý druh sociálnej služby). Po vydaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu musí občan písomne požiadať o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadosti sa doručujú Mestu Trnava, na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhová 3.

Všetky potrebné tlačivá a informácie sú občanom k dispozícii na Mestskom úrade na Trhovej ulici a na webovej stránke mesta v sekcii Úradné tlačivá, odbor sociálny.

Po doručení písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Mesto Trnava vykoná posudkovú činnosť, ktorou je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť, ktorou sa zisťuje odkázanosť občana na sociálnu službu. Výsledkom posudkovej činnosti je posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti klienta. Môže byť vykonávaná v domácnosti klienta a zahŕňa posudzovanie:

 • individuálnych predpokladov klienta,
 • jeho rodinného prostredia,
 • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie klienta do spoločnosti,
 • odkázanosti klienta na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch  podľa prílohy č. 3 a č. 4 časti II a III zákona o sociálnych službách.

Zdravotná posudková činnosť je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu klienta a zmien zdravotného stavu klienta.  Vychádza z lekárskeho nálezu alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie  nie staršieho ako šesť mesiacov.

Mesto Trnava zabezpečuje časť sociálnych služieb prostredníctvom príspevkovej organizácie – Strediska sociálnej starostlivosti na Ulici V. Clementisa 51 v Trnave. Podľa zriaďovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti zabezpečuje v zmysle zákona o sociálnych službách pobytovú sociálnu službu v zariadeniach opatrovateľskej služby, opatrovateľskú službu, zriaďuje denné centrá, poskytuje sociálnu službu v nocľahárni a v jedálňach, zároveň vykonáva pomoc pri zabezpečovaní opatrovníckych práv a povinností.

Ďalším subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnavy je rozpočtová organizácia – Zariadenie pre seniorov v Trnave na Ulici T. Vansovej 5, ktoré poskytuje pobytovú službu v zmysle zákona o sociálnych službách. V zariadení pre seniorov je sociálna služba posyktovaná v zmysle § 35 zákona o sociálnych službách fyzickým osobám, ktoré:

 • dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo
 • dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Suma úhrady za sociálnu službu je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trnava (VZN) č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava. Po zaplatení úhrady za pobytovú službu musí prijímateľovi služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ustanovenej zákonom o životnom minime (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V prípade, ak má občan s trvalým pobytom na území mesta Trnava, záujem o poskytovanie niektorej zo sociálnych služieb ako sú zariadenie opatrovateľskej služby, alebo opatrovateľská služba predloží Stredisku sociálnej starostlivosti  a v prípade záujmu o zariadenie pre seniorov predloží Mestskému úradu v Trnave, odboru sociálnemu, vyplnené a podpísané tlačivo - Žiadosť o posúdenie odkázanosti  na sociálnu službu spolu s tlačivom Lekársky nález, ktorý je súčasťou žiadosti). Tlačivo Lekársky nález vyplňuje zmluvný lekár žiadateľa, resp. jeho ošetrujúci lekár.
Všetky potrebné tlačivá a informácie sú občanom k dispozícii na Mestskom úrade na Trhovej ulici a na webovej stránke mesta v sekcii Úradné tlačivá, odbor sociálny. Alebo na Stredisku sociálnej starostlivosti prípadne na jeho webovom sídle.

Na základe predloženej žiadosti spolu s lekárskym nálezom začne proces posudkovej činnosti. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Posudková činnosť je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.

Zdravotná posudková činnosť je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník. Pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti posudzujúci zdravotnícky pracovník (zmluvný posudkový lekár), ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom (ošetrujúcim), s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len zmluvný lekár). Ak je lekársky nález neúplný, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada zmluvného lekára o doplnenie. Výsledkom posúdenia je zdravotný posudok podľa § 49 zákona o sociálnych službách.

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, jej rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti a odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (príloha č. 3 zákona), zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít (príloha č. 4 časti II a III zákona). Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálna pracovníčka a vedúci oddelenia služieb SSS. Výsledkom je sociálny posudok,  ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít,  obsahuje aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B zákona. Výsledky zdravotného posúdenia podľa § 49 zákona o sociálnych službách a sociálnej posudkovej činnosti podľa § 50 nesmú byť v rozpore.

Na základe sociálneho posudku a zdravotného posudku sa vyhotovuje podľa § 51 zákona o sociálnych službách  posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B uvádzaného zákona, návrh druhu sociálnej služby (uvádzajú sa všetky druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje mesto, a na ktoré je fyzická osoba odkázaná, napr. opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení pre seniorov a pod.). Posudok o odkázanosti na sociálnu službu sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je súčasťou spisu a druhé vyhotovenie sa doručuje žiadateľovi. Na základe  usmernenia MPSVaR a dodržania zásad vzájomnej spolupráce a operatívnosti sa posudok o odkázanosti na sociálnu službu doručuje e-mailovou formou Mestskému úradu v Trnave, odboru sociálnych vecí, ak je žiadateľ odkázaný aj na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Výsledkom posudkovej činnosti je vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, dve sú súčasťou spisu, tretie sa doručuje žiadateľovi spolu s posudkom o odkázanosti na sociálnu službu, dotazníkom k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a tlačivom Vyhlásenie o majetku.

Ak má žiadateľ záujem o uzavretie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby,  predloží Mestskému úradu Trnava alebo Stredisku sociálnej starostlivosti spolu s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu aj vyplnený a podpísaný Dotazník k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a vyplnené tlačivo Vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa a  Rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Po splnení uvedených náležitostí je so žiadateľom dohodnutý termín poskytovania sociálnej služby.

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej s prijímateľom sociálnej služby podľa § 74 zákona a § 51 Občianskeho zákonníka a iných všeobecne záväzných platných právnych predpisov. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, poskytovateľ sociálnej služby môže vypovedať zmluvu len z dôvodov ustanovených v zákone o sociálnych službách.


ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len „SSS“) zabezpečuje pobytovú formu sociálnej služby v dvoch zariadeniach opatrovateľskej služby podľa § 36  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o sociálnych službách“). V Zariadeniach opatrovateľskej služby na Ulici Hospodárska 62 s kapacitou 32 klientov a Ulici Coburgova 24 s kapacitou 24 klientov. V zariadeniach sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas pre plnoleté osoby s trvalým pobytom v meste Trnava,   ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, zákona o sociálnych službách a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu.


Účelové zariadenie na Hospodárskej ulici zabezpečujúce komplexnú celoročnú zdravotnícku a opatrovateľskú starostlivosť


V zariadení opatrovateľskej služby sa

a) poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.


Podmienky prijatia

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje starostlivosť občanom, ktorým pre zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie je možné zabezpečiť potrebnú starostlivosť v domácom prostredí a stupeň ich odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Po splnení uvedených náležitostí je so žiadateľom dohodnutý termín nástupu do zariadenia.
V prípade, ak ani v jednom zariadení opatrovateľskej služby nie je voľné miesto, je žiadateľ zaradený do evidencie žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a po uvoľnení miesta v  zariadení bude kontaktovaný poverenými zamestnancami Strediska sociálnej starostlivosti (ďalej ako „SSS“) -  vedúcim oddelenia služieb, resp. sociálnou pracovníčkou, s ktorými žiadateľ dohodne potrebné náležitosti. Zároveň evidencia žiadateľov je zverejnená na webovom sídle SSS, kde je uvedené číslo spisu žiadateľa, podľa ktorého žiadateľ vie, v akom je poradí.   Žiadatelia sú do zariadenia prijímaní v takom poradí, v akom boli do tejto evidencie zaradení podľa dátumu predloženia vyplneného a podpísaného Dotazníka k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. V prípade, že občan zaradený v evidencii žiadateľov po uvoľnení miesta v zariadení písomne uvedie, že nenastúpi do zariadenia v ponúknutom termíne, alebo bez uvedenia dôvodu nenastúpi v určený deň do zariadenia, je jeho žiadosť preradená na posledné miesto v evidencii žiadateľov.  Žiadateľ môže byť vyradený z evidencie na základe písomnej žiadosti o vyradenie a na základe písomného oznámenia o úmrtí žiadateľa.

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu

Spôsob platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu je v súlade so zákonom o sociálnych službách, so všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava č. 401/2012 a príkazným listom riaditeľa SSS.

 

TERÉNNA FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY


Opatrovateľská služba na území mesta Trnava

SSS poskytuje občanom s trvalým pobytom mesta Trnava opatrovateľskú službu podľa § 41  zákona o sociálnych službách. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II  podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona. V zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby sa klient so SSS dohodne na zabezpečení opatrovateľskej služby v rozsahu: pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity, ktorých súčasťou je aj dohľad pri týchto úkonoch. SSS poskytuje opatrovateľskú službu ako terénnu sociálnu službu počas pracovných dní klientom na vopred dohodnutý počet hodín v rozsahu od 1 hod. do – 7,5 hodín denne v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 4. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.


Podmienky prijatia

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby po predložení právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a hore uvedenými dokumentmi budú so žiadateľom dohodnuté podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a následne uzatvorená Zmluva o poskytovaní sociálnej služby. 


Úhrada za opatrovateľskú službu

Spôsob platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu je v súlade so zákonom o sociálnych službách, všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava č. 401/2012 a príkazným listom riaditeľa SSS.

 

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE


Nocľaháreň

SSS poskytuje sociálnu službu v nocľahárni na Coburgovej ulici 26 pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii v súlade s § 25 zákona o sociálnych službách. Nocľaháreň je otvorená v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod. v letnom režime a od 17.00 hod. do 9.00 hod. v zimnom režime. Je rozdelená na mužskú a ženskú časť, vstup je možný na základe evidenčnej karty získanej na Mestskom úrade – odbore sociálnom.

 

PODPORNÉ FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY


Stravovanie v jedálni

SSS  zabezpečuje stravovanie v jedálňach ako podpornú sociálnu službu pre občanov Trnavy, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, sú ťažko zdravotne postihnutí,  majú nepriaznivý zdravotný stav, alebo nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb. Stravovanie sa zabezpečuje v súlade s § 58 zákona o sociálnych službách. Zabezpečenie stravy je realizované v siedmych jedálňach na území mesta Trnava, a to: V. Clementisa 51, Mozartova 10, Limbová 11, Novosadská 4, Hospodárska 35, Ľudová 14, Seredská 66 – Modranka, ako podporná sociálna služba prostredníctvom dvoch vývarovní.


Podmienky prijatia

Ak občan mesta Trnavy spĺňa zákonom stanovené podmienky a má záujem o stravovanie v jednej z jedální, požiada pracovníčku v čase predaja stravných lístkov o zaregistrovanie do databázy stravníkov, pričom predloží potrebné dokumenty (výmer o dôchodku), že spĺňa podmienky na poskytovanie stravovania. V prípade naplnenia kapacity jedální a pre zabezpečenie spravodlivého  prijímania nových stravníkov, eviduje zamestanec SSS poradovník záujemcov.


Úhrada za stravu

Stravníci hradia len cenu potraviny resp. použitých surovín, pričom zostávajúcu cenu výroby obeda hradí Mesto Trnava.

 

Denné centrá pre seniorov

(bývalé Kluby dôchodcov)

Prevádzkovanie denných centier SSS zabezpečuje ako podpornú sociálnu službu v súlade s § 56 zákona o sociálnych službách, kde sa poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť. V súčasnosti SSS prevádzkuje osem denných centier na uliciach V. Clementisa 51, Beethovenova 20, Novosadská 4, Hospodárska 35,  Hlavná 17, Limbová 11, Ľudova 14 a  v mestskej časti Modranka Ulica Dedinská 9. Činnosť denných center je zameraná na utváranie podmienok na záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržanie fyzickej a psychickej aktivity svojich členov. V denných centrách sa zapájajú členovia do aktívnej činnosti najmä v záujmových oblastiach – ručné práce, spoločenské hry, umelecké aktivity.

Súčasťou činnosti denných center je organizovanie vzdelávacích programov, kultúrnych a spoločenských podujatí, návšteva divadelných predstavení, kín, športových podujatí, zájazdov, spoločenských večierkov, organizovanie poradenských služieb, najmä z oblasti sociálneho zabezpečenia dôchodcov, zdravotnej starostlivosti .


Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností

SSS vykonáva funkciu opatrovníka tomu, kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak nikto iný nie je ochotný alebo vhodný funkciu opatrovníka vykonávať, a ak osoba má trvalé bydlisko v Trnave a súdom stanoveným opatrovníkom je Mesto Trnava. Pri výkone funkcie opatrovníka SSS postupuje výlučne v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí súdu. SSS nesvojprávnej osobe poskytuje sociálne poradenstvo alebo iné poradenstvo s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. SSS zastupuje nesvojprávne osoby pred súdom a pred orgánmi verejnej správy, a tiež vykonáva návštevy a kontroly u nesvojprávnej osoby.


Detské jasle

SSS prevádzkuje Detské jasle na Ul. Hodžova 38 s kapacitou 55 detí. V Detských jasliach sa poskytuje starostlivosť deťom počas pracovných dní v čase od 6.00 hod do 16.30 hod. a  strava, ktorá obsahuje raňajky, desiatu, obed a olovrant.

Do detských jasieľ sú prijímané deti od 1 roku do 3 rokov, ktoré sú podľa veku umiestnené v troch oddeleniach:
1. Oddelenie – kojenci,  veková skupina od 12 mesiacov do 21 mesiacov - kapacita 15 detí.   
2. Oddelenie – mladšie batoľaťá,  veková skupina od 22 mesiacov do 29 mesiacov - kapacita  20 detí.   
3. Oddelenie – staršie  batoľaťá,  veková skupina od 30 mesiacov do 38 mesiacov - kapacita   20 detí.    


Úhrada za pobyt dieťaťa jasliach

Úhrada za pobyt dieťaťa v detských jasliach je stanovená rozhodnutím Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava v uznesení č. 112 z roku 1995 a v Zásadách  prijímania dieťaťa do detských jasieľ zo dňa 24. 7. 1995.


Tretí sektor

Poslaním tretieho sektora v každej demokratickej spoločnosti je poukazovanie na problémy, ktorými sa ani nemusí zaoberať väčšinová časť populácie, ale sú dôležité pre celospoločenské zmeny. Poslanie a funkcie tretieho sektora sa dajú vnímať z rôznych pohľadov. Sociálni antropológovia tvrdia, že ich najhlavnejšou prednosťou je to, že sú dobrovoľné, rozdiel od nedobrovoľných, akými sú napríklad rodina, príbuzenstvo, kasta alebo sociálna trieda. Ekonómovia zasa vnímajú tretí sektor ako inštitucionálnu odpoveď na nedostatky štátu a trhu. Politológovia zdôrazňujú sprostredkovateľskú rolu tretieho sektora medzi štátom a trhom. Neokorporativistické teórie vnímajú tretí sektor ako nárazníkovú zónu medzi štátom a spoločnosťou, ktorá zmierňuje politické napätia a konflikty.“ (www.lepsisvet.org)

Na území mesta pracujú aj neziskové organizácie a občianske združenia, ktorých činnosť spočíva okrem iného v sociálnom poradenstve a realizácii kultúrnych, vzdelávacích a záujmových aktivít pre svojich členov.
Register neziskových organizácií
Register občianskych združení

 

Zoznam organizácií pracujúcich v sociálnej oblasti

na území mesta Trnavy

Organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Trnavská arcidiecézna charita – občianske združenie
Ing. Miroslav Dzurech, Hlavná 43, Trnava
e-mail: sekretariat@charitatt.sk, tel.: 033/55 11 396
Činnosť: Práca s bezdomovcami, opatrovateľská a ošetrovateľská služba, pomoc sociálne slabým rodinám
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: vydávanie polievok a šatstva bezdomovcom, streetwork, poradenstvo, financovanie v zmysle zákona 448/2008

Katolícka jednota Slovenska – občianske združenie
Mgr. Štefan Kopecký, Novosadská 4, Trnava
e-mail: kjstt@stonline.sk, tel.: 033/55 15 058
Sociálna a zdravotná oblasť – všeobecne prospešné služby
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach, Klub seniorov, financovanie v zmysle zákona 448/2008

Krízové centrum – rozpočtová organizácia
PhDr. Andrea Horníčková, Ľ. Podjavorinskej 36, Trnava
e-mail: krizove.stredisko@zupa-tt.sk, tel.: 54 45 383, 0903 435 981
Sociálna a zdravotná oblasť
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na podujatiach

Svetlo – nezisková organizácia
Ing. Viktória Okšová, Františkánska 2, Trnava
e-mail: svetlo.no@gmail.com, tel.: 033/55 45 433, 0910 171 354
Sociálna a zdravotná oblasť
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: financovanie v zmysle zákona 448/2008

Rodina – občianske združenie
Mgr. Andrea Tóthová, Okružná 20, Trnava
Tel.: 033/53 41 054, 0915 956 141
Sociálna a zdravotná oblasť, Seniori, Matky s deťmi, Materské centrum
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: financovanie v zmysle zákona 448/2008

Stredisko Evanjelickej diakonie so sídlom v Trnave – cirkevná organizácia
Mgr. Patrícia Hanzelová, PhD., Kalinčiakova 45, Trnava
Tel.: 033/55 45 208
Sociálna a zdravotná oblasť
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: financovanie v zmysle zákona 448/2008,

Stacionár Náš dom – nezisková organizácia
Mgr. Anna Balažovičová, Beethovenova ul. 20, Trnava
e-mail: nasdom@atlas.sk, tel.: 0905 352 551, 033/53 53 947
Sociálna a zdravotná oblasť
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: financovanie v zmysle zákona 448/2008


Občianske združenia:

A-klub (abstinentský klub) – občianske združenie
V. Clementisa 18, Trnava
Tel.: 0903 411 998
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: práca s abstinentmi

Centrum pomoci a vzdelávania – občianske združenie
Novosadská 4, Trnava
e-mail: aormandyova@post.sk, tel.: 033/55 12 116, 0907 747 999
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: dobrovoľnícka práca, všeobecne prospešné služby

Centrum špeciálneho pedagogického poradenstva (DIC) – občianske združenie
PhDr. Mária Šimončičová, Čajkovského 55, Trnava
e-mail: dictrnava@stonline.sk, tel.: 033/55 21 165
Sociálna a zdravotná oblasť – deti s rôznymi postihmi

Centrum pomoci pre rodinu – občianske združenie
Mgr. Kristína Konigová, Štefánikova 46, Trnava
e-mail: cppr@cppr.sk
Objednania na poradenstva, informácie, tel.: 0948 262 912
Eko šatník, tel.: 0948 020 412
Všeobecne prospešné služby
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: dobrovoľnícka práca, všeobecne prospešné služby

Centrum Koburgovo – občianske združenie
Mgr. Juraj Štofej, Limbova ul. Trnava, tel.0944065259, e-mail: juro.stofej@gmail.com
Práca s rómskymi rodinami, všeobecne prospešné služby
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: dobrovoľnícka práca

Godot Projekt – občianske združenie
Mgr. Jozef Lužák, Vajanského 31, Trnava
tel.: 0948 449 004,
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: všeobecne prospešné služby

Ilco – klub stomikov, občianske združenie
p. Lančaričová, Vančurova ul., Trnava
e-mail: marta.lancar@gmail.com, tel.: 033/55 90 063
Zdravotne postihnutí ľudia

Iskierka – občianske združenie rodičov a priateľov detí s kombinovaním postihnutím
p. Griflíková, Beethovenova 27, Trnava
e-mail: m.griflikova@gmail.com, tel.: 0915 883 323
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Klub sclerosis multiplex – občianske združenie
Bc. Miloš Žambokréthy, Vančurova 1, Trnava
e-mail: milos.zambokrethy@gmail.com, tel.: 0911 141 581
Beáta Kuracinová, tel. 0908 575 166
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: dobrovoľnícka činnosť, všeobecne prospešné služby

Klub usilujúcich o triezvosť – občianske združenie
Ľubomír Janáč, Špačinská cesta č. 21, Trnava
e-mail: neitzjan@privatnet.sk, tel.: 0911 130 521
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: všeobecne prospešné služby

Klub zručných žien – občianske združenie
p. Kunková, tel.: 0904 637 407
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

KRUH – nezisková organizácia 
Ing. Eva Tománková, Slovenská 26, Trnava
e-mail: kruh@kruhno.sk, tel.: 033/55 11 955, 0905 875 463
Práca s postihnutými, chránená dielňa
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Klub vozičkárov – občianske združenie, Čajkovského 44, Trnava
e-mail: info@vozickari-tt.sk, tel.: 0904 539 577
Peťko Marek, tel: 0905 970 740 e-mail: piteno@zoznam.sk
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Kubináci – občianske združenie
Adela Funková, A. Kubinu, Trnava, tel.: 0903 919 975
Deti – vozičkári
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Liga zdravia Slovensko – občianske združenie
Vilma Houbová, F. Urbánka 1, Trnava
e-mail: ligazdravia@gmail.com, tel.: 0903 218 052
Zdravotne postihnutí
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Liga proti rakovine – občianske združenie
Mária Valentová, Sibírska ul. 16, Trnava
e-mail: valent.maria@pobox.sk, tel.: 0904 689 828
Zdravotne postihnutí
Forma spolupráce s Mestom Trnavou:účasť na mestských podujatiach

MO Jednoty dôchodcov na Slovensku – občianske združenie
Ing. Igor Fabian, Hlavná 17,Trnava
e-mail: fabig@palmsoft.sk, tel.: 033/55 13 990, 0905 472 615
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: dobrovoľnícka činnosť, účasť na mestských podujatiach

Návrat – občianske združenie
Trhová ul. 2, Trnava
0918 391 266, www.navrat.sk
Náhradná rodinná starostlivosť, sanácia rodín

Nezábudka – občianske združenie
Spojná ul., Trnava
e-mail: szs.tt@mail.t-com.sk, tel.: 033/55 01 810
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Občianske združenie STROM
Stromová 35, Trnava, Mgr. Jozef Jobbek tel. 033/5537173
Aktivity pre klientov DSS, účasť na mestských podujatiach

Občianske združenie Spojené ruky
Jeruzalemská ul.,  Mgr. Mária Prekopová,
e-mail: prekopova@gmail.com, tel.: 0903 790 371
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Otvorené srdce – občianske združenie
PaedDr. Ľubica Hornáčková, B. Smetanu 10, Trnava
e-mail: hornyykz@wmx.sk, tel.: 0911 180 276
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Patchwork Tirnavia – občianske združenie
Iveta Latáková, tel.: 0917 514 144, e-mail: patchworktirnaviaoz@gmail.com
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: dobrovoľnícka činnosť

Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja – občianske združenie
Denisa Jánošová, Novosadská 4, Trnava, e-mail: poradenstvo.trnava@zoznam.sk, tel.: 0917 648 731
Venujú sa občanom so sluchovým postihnutím
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: všeobecne prospešné služby

Psychiatrické oddelenie FN v Trnave, Denný stacionár
Ul. Žarnova 11, Trnava, p. Drličková 0907 318 986
Šitie dekoračných predmetov, dobrovoľnícka činnosť

Občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom,
A. Žarnova 11, Trnava, MUDr. Monika Dienerová
Zlepšenie podmienok onkologických pacientov

Slovenská liga celiakov – občianske združenie
Ing. Viera Hankovičová, Radlinského 1, Trnava
e-mail: celiakia@golemtech.sk, tel.: 0918 689 087
Pacienti s celiakiou
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: všeobecné prospešné služby

Slovenský červený kríž (Územný spolok) – nezisková organizácia
Botanická 32, Trnava,
Bc. Eva Gbelcová, e-mail: trnava@rdecross.sk, tel.: 033/533 19 13, 0903 558 317
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: organizovanie spoločných podujatí, účasť na mestských podujatiach

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 20 a 21 – občianske združenie
p. Szabová, Vančurova 1, Trnava
tel.: 0903 151 125
p. Ptáková, tel.: 55 36 510, 0908 097 663
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Slovenská spoločnosť pre Spina Bifida
Dominik Drdul, Dolné bašty 3A, Trnava
e-mail: dominik.drdul@gmail.com, tel.: 0907 758 488
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Šikovné ruky  – občianske združenie
G. Dusíka 15, Trnava, tel.: 0907 348 146
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Slovenský skauting – občianske združenie
Ing. Ľubomír Ondrejka
Tel.: 0908 727 898
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na podujatiach

SPOSA-T, spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – občianske združenie
Soňa Fülopová, Hlavná 17, Trnava 
e-mail: sposa.t@gmail.com, tel.: 0905 281 545
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: dobrovoľnícka činnosť, účasť na mestských podujatiach

Spoločnosť priateľov detí DD, Úsmev ako dar – občianske združenie
Nám. J. Herdu 1, Trnava 
e-mail: usmev.tt@gmail.com, tel.: 033/53 31 955
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Trnavský spolok nepočujúcich – občianske združenie
Jana Kyrinovičová, J. Bottu 29, Trnava
e-mail: deaf.tsn@gmail.com
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Únia nevidiacich a slabozrakých ZO 39 – občianske združenie
Jazdecká 35, Trnava
e-mail: Róbert Sliva, unss39@stonline.sk, tel.: 0911 790 378
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami VP 40 (vnútorne postihnutí)
Mgr. Dagmar Galbová, Vančurova 1, 917 01 Trnava
Tel.: 0907 324 850, e-mail: dagmarg@chello.sk
Sociálna a zdravotná oblasť
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na podujatiach

Zvonček – občianske združenie
Čajkovského 50, Trnava  
e-mail: specialnazakladnaskola@stonline.sk, tel.: 033/53 53 046
Zdravotne znevýhodnené deti s mentálnym postihnutím
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: účasť na mestských podujatiach

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, OV – občianske združenie
Alojz Partel, Vančurova 1, Trnava
e-mail: zpcch.tt@orangemail.sk, tel.: 033/55 13 793, 0918 033 300
Kardiaci, respirici, diabetici; p. Podzimková Viera, tel.: 0908 864 153
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: všeobecne prospešné služby

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – občianske združenie
Mgr. Július Zemko, Trhová 2, Trnava
e-mail: zemko.julius@gmail.sk, tel.: 0908 762 622
Forma spolupráce s Mestom Trnavou: všeobecne prospešné služby

 

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor sociálny.