Mesto Trnava

Poloha

Mesto Trnava leží na kraji Západoslovenskej nížiny vo vzdialenosti asi 50 km od Bratislavy, hlavného mesta SR. Mestom prechádzajú diaľnica a hlavný železničný koridor spájajúci západ a východ SR. Vzdialenosť k významnému európskemu mestu Viedni je 95 km. Mesto Trnava zohráva dôležitú úlohu sekundárneho jadra tzv. stredoeurópskeho regiónu. Stredoeurópsky región je súčasťou európskeho produkčného trojuholníka Paríž – Berlín – Viedeň, ktorý tvorí základňu európskeho hospodárstva:

  • s najvyšším energetickým výkonom,
  • najvyššou produkciou priemyslu,
  • najvyššou produkciou poľnohospodárstva (na 1 ha pôdy),
  • najvyššou spotrebou na hlavu v Európe,
  • najkvalitnejšou sociálnou a technickou infraštruktúrou,
  • najmodernejšími technológiami vo svete a v Európe,
  • vysoko rozvinutou dopravou.

Z hľadiska dotvorenia súčasnej a vytvorenia budúcej priestorovej štruktúry je stredoeurópsky región veľký bipolárny región s výrazným radiálno-okružným systémom osídlenia miest I. a II. kategórie. Hlavné póly stredoeurópskeho regiónu dotvárajú centrá Viedeň a Bratislava (primárne jadrá), sekundárne jadrá I. a II. kategórie sú umiestnené na hlavnom okružnom systéme, ktorý je radiálami spojený s hlavnými pólmi.
Trnava je jadrom I. kategórie, medzi ktorými sú okrem nej St. Polten, Znojmo, Sopron, W. Neustadt, Eisenstadt.
Jadrá druhej kategórie sú Břeclav, Krems, Hollabrun, Mosonmagyaróvár, Dunajská Streda a Galanta.
Trnavský región a jeho jadrové územie – mesto Trnava ležia na jednej z hlavných urbanizačných osí Slovenska sever – juh, ktorá je tvorená považským pásovým osídlením od Žiliny smerom na Bratislavu. Túto hlavnú urbanizačnú os križuje vedľajšia os, ktorá je jednou z dôležitých spojníc Slovenska s Moravou (Českou republikou).

Kraj leží v geografickom strede Európy a hraničí s troma štátmi: Českom, Rakúskom a Maďarskom. Disponuje nerastnými surovinami, medzi ktorými je aj ropa a zemný plyn. Nielen vďaka tomu patrí medzi najrozvinutejšie regióny.
Ťažiskom sídla je polyfunkčné centrum. Základ centrálnej mestskej zóny tvorí historické jadro vymedzené hradbami na východnej a západnej strane.

Mestské opevnenie v Trnave patrí k najrozsiahlejším v strednej Európe

Bezprostredne na centrum nadväzujú  obytné územia s prevažne hromadnou bytovou výstavbou. Špecifické podmienky na bývanie poskytuje miestna časť Modranka s charakterom vidieckeho osídlenia. Od roku 2002 sa mesto člení na 6 mestských častí: Trnava stred, Trnava východ, Trnava sever, Trnava západ, Trnava juh a Modranka. Mesto sa v súčasnosti rozkladá na ploche takmer 72  kilometrov štvorcových. Z hľadiska pozemkov má najväčšie zastúpenie poľnohospodársky fond, ktorý tvorí viac ako 76 percent výmery mesta, z toho asi tri štvrtiny zaberá orná pôda. Trnava je zároveň okresným a krajským mestom. Od decembra 2001 je zároveň sídlom Trnavského samosprávneho kraja.

Kompletná a detailná mapa mesta Trnavy

(Mapu vypracováva odbor územného rozvoja a koncepcií a je pravidelne aktualizovaná (aktuálne k 4. 4. 2014).
Mapa je v chránenom súbore PDF (5,17 MB). Dokument obsahuje zobrazovacie vrstvy (názvy ulíc, budov, popis atď.). Ak používate vyššie verzie programu Adobe Acrobat Reader môžete si jednotlivé vrstvy vypínať a zapínať - implicitne sú všetky vrstvy zobrazenia zapnuté.)

Mapa mesta Trnavy na mapách Google

 

 

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor územného rozvoja a koncepcií.