Mesto Trnava

Nadácia Trnava Trnavčanom

Nadácia Trnava Trnavčanom

Prostriedky nadácie sú určené pre všetkých žiadateľov z radov právnických alebo fyzických osôb, ktorých sídlo alebo trvalé bydlisko je na území mesta Trnava, a ktorí majú dobré nápady v týchto oblastiach:
- rozvoj miestneho darcovstva a filantropie v meste Trnava
- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
- rozvoj práce s mládežou a rozvoj telesnej kultúry, rozvoj vzdelávania, vedy a kultúry
- umelecké aktivity divadelné, vydavateľské a hudobné
- pomoc a podpora ľudí v núdzi a sociálne odkázaných
- pomoc zdravotne postihnutým a sociálne slabším občanom
- ochrana a tvorba životného prostredia
- starostlivosť o všestranný rozvoj mesta

transparentný účet: SK94 0900 0000 0051 6791 2901
mail: ntt@trnava.sk
tel. kontakt: 033/32 36 204

Vyhlásenie o poukázaní podielu z príjmov fyz. osoby

Uznesenie správnej rady č. 6/2019

Žiadosť o poskytnutie nadačného príspevku

Rozpočet 2009 - 2012