Mesto Trnava

Odpadové hospodárstvo

Odpady a ich skladovanie

V zmysle zákona o odpadoch obec zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce. Nakladanie s odpadmi mesto zabezpečuje na základe zmluvného vzťahu prostredníctvom spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o.. Zber niektorých vybraných vytriedených zložiek z komunálnych odpadov, vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy s mestom Trnava i spoločnosť Zberné suroviny, a.s., Žilina na svojich prevádzkach so sídlom v k.ú. Trnava.

Na území mesta sa realizuje zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber komunálnych odpadov v členení:

 • Zmesový komunálny odpad
 • Papier
 • Plasty
 • Kovy
 • Sklo
 • Šatstvo
 • Elektroodpad
 • Opotrebované pneumatiky
 • Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov (kompozitné obaly)
 • Odpady s obsahom nebezpečných látok
 • Drobný stavebný odpad a objemný odpad
 • Odpad z čistenia ulíc
 • Biologicky rozložiteľný odpad
 • Iný biologicky nerozložiteľný odpad

Systém zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste upravuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trnava č. 527. Zber odpadov je zabezpečovaný kontajnerovým a vrecovým spôsobom na celom území mesta celoročne, veľkorozmernými kontajnermi počas jarného a jesenného upratovania a prostredníctvom zberu odpadov na zberných dvoroch prevádzkovaných spoločnosťou .A.S.A. Trnava s.r.o. Zberné dvory sú miesta, na ktorých môžu občania mesta odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady. Pri dodržaní určitých podmienok je využitie zberných dvorov pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Trnava bezplatné okrem drobných stavebných odpadov, ktorých zber je v zmysle platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a schváleného VZN mesta spoplatnený.

Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu a spôsob nakladania s odpadom v období rokov 2010 – 2015

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Množstvo vytriedeného zhodnoteného odpadu (t)

4093

4800

4745

7209

11499

12040

Množstvo zneškodneného odpadu (t)

32234

30373

25562

22806

25750

26705

Vyprodukované množstvo odpadu spolu

36327

35173

30307

30015

37249

38745

 

Štruktúra produkovaných odpadov v meste Trnava v roku 2015

Druh odpadu

Podiel k celkovej produkcii odpadov v % v roku 2015

Spôsob nakladania

Papier a lepenka

4,2

Zhodnocovanie

Šatstvo

0,26

Zhodnocovanie

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Zanedbateľné

Zhodnocovanie

Oleje a tuky

Zanedbateľné

Zhodnocovanie

Batérie a akumulátory

Zanedbateľné

Zhodnocovanie

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

0,01

Zhodnocovanie

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia

0,05

Zhodnocovanie

Sklo

1,48

Zhodnocovanie

Plasty

2,19

Zhodnocovanie

Kovy

10,94

Zhodnocovanie

Kompozitné obaly

0,04

Zhodnocovanie

Pneumatiky

0,19

Zhodnocovanie

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce NL

Zanedbateľné

Zneškodňovanie

Cytotoxické a cytostatické liečivá

Zanedbateľné

Zhromažďované

Stavebný odpad

9,08

Zneškodňovanie

Iné biologicky nerozložiteľné odpady

0,1

Zneškodňovanie

Biologicky rozložiteľný odpad

7,18

Zhodnocovanie

Odpad z čistenia ulíc

0,01 / 1,86

Zhodnocovanie/zneškodňovanie

Objemný  odpad

18,72

Zneškodňovanie

Zmesový komunálny odpad

4,52 /39,15

Zhodnocovanie/zneškodňovanie


Počet kontajnerov na triedený zber:

 • Papier 266 ks
 • Plasty a kovy 396 ks
 • Sklo 324 ks
 • Šatstvo 34 ks

 

Zariadenia na nakladanie s odpadmi

 • Zariadenie na zhodnocovanie odpadov kompostáreň na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
  Zariadenie sa využíva na materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov riadeným mikrobiálnym rozpadom organickej hmoty, pri ktorom vzniká kompost. Tu sa formou zakládok spracováva biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, odpadov z domácností a podobných odpadov z obchodu, priemyslu a inštitúcií s prídavkom stabilizovaného vylisovaného kalu. Výsledkom 3 – 4 mesačných kompostovacích a zrecích procesov je kvalitné organické hnojivo – priemyselný kompost vhodný na ďalšie využitie.

Typ zariadenia

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – kompostáreň

Názov a sídlo prevádzky

Zavarská cesta, areál skládky
odpadov Trnava – Zavar

Spôsob nakladania s odpadom

 zhodnocovanie materiálové a ostatné

Rok začatia prevádzky

1999

Kapacita zariadenia

4000 ton hotového kompostu ročne so 4 cyklami

6000 ton zhodnotených odpadov  za rok


 

 • Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – triedenie a mechanická úprava odpadov
  Zariadenie, ktoré tvorí triediaca linka a hydraulický paketovací lis sa využíva na materiálové zhodnocovanie vybraných druhov odpadov. Odpady sa v zariadení triedia podľa druhov a lisujú na účel ich prepravy na ďalšie zhodnotenie.

Typ zariadenia

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – triediaca linka

Názov a sídlo prevádzky

Zavarská cesta, areál skládky odpadov Trnava – Zavar

Spôsob nakladania s odpadom

zhodnocovania materiálové a ostatné

Rok začatia prevádzky

2004

Kapacita zariadenia

12000 ton zhodnotených odpadov za rok 

 • Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – mechanickým spracovaním odpadov
  Vo výrobnom procese tohto zariadenia sa vykonáva mechanická úprava – triedenie a drvenie komunálneho odpadu (odpadov z domácností a podobných odpadov z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane zložiek z triedeného zberu odpadov, ktorých materiálové zhodnotenie nie je možné. Výsledným produktom je druhotná surovina – tuhé alternatívne palivo s vysokou výhrevnosťou.

Typ zariadenia

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – mechanické spracovanie odpadov (výsledný produkt tuhé alternatívne palivo - TAP)

Sídlo prevádzky

Zavarská cesta, Trnava

Spôsob nakladania s odpadom

zhodnocovania materiálové, ostatné

Rok začatia prevádzky

2012

Kapacita zariadenia

40 000 ton zhodnotených odpadov za rok

 • Zariadenie na zneškodňovanie odpadov – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
  Zariadenie slúži na zneškodňovanie odpadov skládkovaním v zmysle integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava.

Typ zariadenia

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

Sídlo prevádzky

Zavarská cesta, Trnava -  "Zlatá dolina-strelnica“

Spôsob nakladania s odpadom

zneškodňovanie skládkovaním D1

Rok začatia prevádzky

1998

Kapacita zariadenia

Projektovaná kapacita do roku 2026

 • Zariadenia na zber odpadov – zberné dvory
  Na území mesta boli v predchádzajúcom období postupne vybudované zberné dvory, v ktorých môže obyvateľ mesta odovzdať všetky oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a problémové látky z domácností. V súčasnosti je na území mesta prevádzkovaných 7 zberných dvorov:
  Mikovíniho ul. (pri Trnávke)
  Tajovského ul. (Prednádražie I)
  Sasinkova ul. (Družba)
  Ul. A. Kmeťa (Zátvor)
  Cukrová ul. (za bývalým cukrovarom)
  Bottova ul. (Prednádražie)
  Seredská ul. (Modranka)
  Sídla všetkých prevádzok, informácie o prevádzkovej dobe a druhy zbieraných odpadov.

  Prevádzkovaním zariadení na zhodnocovanie odpadov Mesto Trnava smeruje odpadové hospodárstvo k  odkloneniu od skládkovania odpadov a k zvýšeniu podielu ich zhodnocovania, čím zabezpečuje plnenie cieľov odpadového hospodárstva.      

   

Investície do odpadového hospodárstva

Investície do odpadového hospodárstva v meste Trnave v r. 2007 – 2015

Najvýznamnejšie investície:

 • rekultivácia skládky Boleráz
 • zariadenie na zhodnotenie odpadov tzv. Splítting
 • rozšírenie skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste o 2 sektory na výmere 1,53 ha
 • rekultivácia a uzavretie 1. časti skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavarskej ceste, nákup nákladného zberového vozidla na zber vyseparovaných komodít

Investície do odpadového hospodárstva

2007

v eur

2008

v  eur

2009

v  eur

2010

v  eur

2011

v  eur

2012

v  eur

2013

v  eur

2014

v eur

2015

v eur

SPOLU

v  eur

0

159 298

7 860

375 050

246 020

5 085 284

713 764

35 800 9 451

 

6 632 527

 

 

 

 

 

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor stavebný a životného prostredia