Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 528, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení VZN č. 344, č. 376 a č. 420.
na_zverejnenie_po_mz.pdf platné
VZN č. 527 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
vzn_c._527_o_nakladani_s_ko_a_dso.pdf platné
VZN č. 526 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_c._526_o_miestnom_poplatku_za_ko_a_dso.pdf platné
VZN č. 525 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostný trhy
__vzn_525.pdf platné
VZN č. 524, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 511 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
__vzn_524.pdf platné
VZN č. 523 o Územnom pláne zóny, Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c)
Vyhlasuje záväznú časť Územného plánu zóny, Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c)
ourak_vzn_5231.pdf platné
VZN č. 522, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512 a VZN č. 513
ourak_vzn_5221.pdf platné
VZN č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.
vzn_na_vyvesenie2.pdf platné
VZN č. 520 o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Komenského 1, Trnava; zrušení Výdajnej školskej jedálne a zriadení Školskej jedálne ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Atómová 1, Trnava.
vzn_na_vyvesenie_5201.pdf platné
VZN č. 519, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
vzn_519.pdf platné
VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
vzn_c._518_na_vyvesenie_002_.pdf platné
VZN č. 517 o dani za ubytovanie
Účelom tohto nariadenia je ustanoviť daň za ubytovanie v meste Trnava a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.
oe_vzn_5171.pdf platné
VZN č.516, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 256 o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa školského zariadenia
vzn_516.pdf platné
VZN č. 515 o nájomných bytoch pre potreby škôl, školských zariadení a služobných bytoch
vzn_515_po_mz_v.r..pdf platné
VZN č. 514, o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
opam_vzn_5141.pdf platné
VZN č. 513, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496 a VZN č. 512
ourak_vzn_5131.pdf platné
VZN č. 512, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493 a VZN č. 496
ourak_vzn_5121.pdf platné
VZN č. 511 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
vzn_511_o_prev.dobe_schvalene.pdf platné
VZN č. 510 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Trnava počas volebnej kampane
vzn_c._510.pdf platné
VZN č. 509, ktorým sa ruší VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
vzn_c._509_o_obmedzeni_pouzivania_pyrotechnickych_vyrobkov_na_zverejnenie.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?