Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 551, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533 a VZN č. 549
ourak_vzn_5511.pdf platné
VZN č. 550, ktorým sa ruší VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „PARK JANKA KRÁĽA V TRNAVE“
550.201.pdf platné
VZN č. 549, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512 a VZN č. 513, VZN č. 522 a VZN č. 533 o územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj Mesta Trnava
549.201.pdf platné
VZN č. 548, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
vzn_c._548_v.r..pdf platné
VZN č. 547, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
2._vzn_po_mz_547_final.pdf platné
VZN č. 546, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
vzn_c._546_v.r..pdf platné
VZN č. 545, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 468 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava
1._vzn_po_mz_545_fin.pdf platné
VZN č. 544 o hazardných hrách na území mesta Trnava
cuet_vzn_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 543, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava
vzn_c._543.pdf platné
VZN č. 542, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku
vzn_c._542_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._25_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku.pdf platné
VZN č. 541, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.
vzn_5411.pdf platné
VZN č. 540 ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
vzn_c._540_o_dotaciach.pdf platné
VZN č. 539, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
vzn_6_ulic.pdf platné
VZN č. 538 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 531 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
vzn_538_dod1_k_531_dane_schvalene.pdf platné
VZN č. 537, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2019
Ruší VZN č. 281
ourak_vzn_5371.pdf platné
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava.
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2020
gombikova_200727_133614_11aa.pdf platné
VZN č. 535, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie
vzn_c._535_ktorym_sa_meni_a_dopĺna_vzn_c._529.pdf platné
VZN č. 534, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479 a VZN č. 498
ourak_vzn_5341.pdf platné
VZN č. 533, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522
ourak_vzn_5331.pdf platné
VZN. č. 532, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 526 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_c._532_o_miestnom_poplatku_za_ko_a_dso_doplnenie.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?