Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 550, ktorým sa ruší VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „PARK JANKA KRÁĽA V TRNAVE“
550.201.pdf platné
VZN č. 549, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512 a VZN č. 513, VZN č. 522 a VZN č. 533 o územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj Mesta Trnava
549.201.pdf platné
VZN č. 548, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
vzn_c._548_v.r..pdf platné
VZN č. 547, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
2._vzn_po_mz_547_final.pdf platné
VZN č. 546, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
vzn_c._546_v.r..pdf platné
VZN č. 545, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 468 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava
1._vzn_po_mz_545_fin.pdf platné
VZN č. 544 o hazardných hrách na území mesta Trnava
cuet_vzn_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 543, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava
vzn_c._543.pdf platné
VZN č. 542, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku
vzn_c._542_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._25_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku.pdf platné
VZN č. 541, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.
vzn_5411.pdf platné
VZN č. 540 ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
vzn_c._540_o_dotaciach.pdf platné
VZN č. 539, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
vzn_6_ulic.pdf platné
VZN č. 538 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 531 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
vzn_538_dod1_k_531_dane_schvalene.pdf platné
VZN č. 537, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2019
Ruší VZN č. 281
ourak_vzn_5371.pdf platné
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava.
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2020
gombikova_200727_133614_11aa.pdf platné
VZN č. 535, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie
vzn_c._535_ktorym_sa_meni_a_dopĺna_vzn_c._529.pdf platné
VZN č. 534, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479 a VZN č. 498
ourak_vzn_5341.pdf platné
VZN č. 533, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522
ourak_vzn_5331.pdf platné
VZN. č. 532, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 526 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_c._532_o_miestnom_poplatku_za_ko_a_dso_doplnenie.pdf platné
VZN. č. 531 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
vzn_c._531_o_miestnej_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva_trnava.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?