Mesto Trnava

Samospráva od roku 1990

Medzi prioritami trnavskej mestskej samosprávy sú doprava, školstvo, životné prostredie, bývanie a s nimi súvisiace investičné aktivity. Aby mesto mohlo úspešne plniť svoje úlohy vo všetkých oblastiach, muselo si vypracovať dobrú ekonomickú stratégiu. Vďaka dlhoročnému vyrovnanému hospodáreniu Trnavu nestlačilo na kolená ani zníženie príjmov samospráv spôsobené ekonomickou krízou, zvyšujúcou sa nezamestnanosťou a výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Napriek krízovému rozpočtu mohla Trnava aj v tomto roku pokračovať v mnohých investičných aktivitách a dokonca zvýšiť pôvodne uvažované výdavky v rozpočte nielen do dopravy a školstva, ale aj životného prostredia, služieb, mládeže, športu, atď.

Obnovením samosprávy v roku 1990 mesto Trnava po vyše štyridsiatich rokoch nadviazalo na rozvoj slobodného kráľovského mesta z roku 1238. Jedným z prvých a najdôležitejších krokov bolo opätovné získanie majetku do vlastníctva mesta delimitáciou priamo zo zákona, na základe prechodu zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie na mesto, atď. Zároveň s týmto procesom vznikla nutnosť založiť organizácie, ktoré budú tento majetok spravovať v súlade s jeho účelom – napríklad Správu kultúrnych a športových zariadení, Stredisko sociálnej starostlivosti, atď. Postupne vznikali aj obchodné spoločnosti zabezpečujúce pre mesto dôležité služby – napríklad A.S.A., ktorá prevzala na seba činnosti bývalých Technických služieb, Správa mestského majetku, TT Energie, neskôr obe transformované do TT_KOMFORT s. r. o., alebo TT-IT, s. r. o., ktorej náplňou sú informačné technológie a realizácia káblových rozvodov. Účtovný stav majetku mesta vrátane organizácií bol na konci roka 1991 1 640 mil. Kčs.

Aby samospráva mohla dobre plniť všetky svoje úlohy pri zveľaďovaní mesta a službe občanom, musela si zvoliť dobrú stratégiu v ekonomickej oblasti. Už v roku 1991 bola prijatá zásada využívať príjmy z predaja majetku na financovanie investícií. Od roku 2004 sa pripravuje programový rozpočet s viaczdrojovým financovaním (vlastné zdroje, úvery, dotácie, granty). Samospráva pravidelne vytvára v ročnom rozpočte rezervu vo výške mesačnej potreby finančných zdrojov na bežnú činnosť mesta. Udržiava sa optimálna miera zadlženosti, dbá sa na diverzifikáciu rizík pri získavaní úverov, udržiavanie stabilnej schopnosti splácať záväzky a na aktívne vymáhanie pohľadávok mesta. Účtovný stav majetku mesta vrátane organizácií bol na konci roka 2009 150 760 tis. eur.

Prirodzenou snahou samosprávy bolo zveľaďovanie majetku nielen prenájmom alebo predajom nehnuteľností, ale aj prostredníctvom investičných aktivít. Ich rozbehnutie bolo spojené aj s územným plánovaním zohľadňujúcim novú situáciu. V Trnave bol v roku 1993 schválený prvý územný plán na Slovensku po zmene spoločensko-ekonomických podmienok. Mimoriadna pozornosť bola venovaná aktuálnosti územnoplánovacích dokumentov a ich súladu s dynamickým rozvojom mesta. V roku 2003 bol zriadený stavebný úrad a v roku 2009 sa uskutočnila druhá aktualizácia územného plánu.
Stimulom na podporu zamestnanosti a ekonomický rozvoj mesta je aj pritiahnutie zahraničných investícií, o ktoré sa samospráva od začiatku aktívne snažila (automobilka Peugeot Citroën). Ďalším logickým krokom v nadväznosti na vstup automobilového priemyslu do regiónu bolo založenie Automobilového klastra západné Slovensko, ktorý prináša spoluprácu s Rakúskom a výstavba Mestského priemyselného a technologického parku.
Medzi investičné aktivity, ktoré sa realizovali už v prvých rokoch, patrí napríklad kúpalisko Castiglione, polyfunkčný objekt Na hlinách alebo rekonštrukcia bývalého Trnavského domu lahôdok, neskôr mestský zimný štadión, plaváreň Zátvor, rekonštrukcia mestskej veže, skládka komunálneho odpadu na Zavarskej ceste, autobusová stanica, detské ihrisko Vtáčí dvor, Fit dráha v prímestskej rekreačnej oblasti Kamenný mlyn, bytový dom pre mladé rodiny na Veternej, rekonštrukcia atletického štadióna na Rybníkovej, rekonštrukcie verejného osvetlenia, kina Hviezda, vybudovanie nájomného bytového domu na Františkánskej ulici, rekonštrukcia mestského amfiteátra a mnohé ďalšie.

Nástojčivo si vyžadovala nové investície oblasť dopravy, kde mesto zdedilo po období socializmu poddimenzované možnosti parkovania a zlý stav chodníkov a ciest. Situáciu zhoršovala skutočnosť, že v zlom stave a nedostatočne priepustné boli už na začiatku posledného desaťročia 20. storočia aj tie cesty, ktoré sú v kompetencii štátu alebo Slovenskej správy ciest. Mestská samospráva preto začala upriamovať pozornosť na rekonštrukcie a budovanie miestnych komunikácií a parkovísk. V období rokov 2003 – 2006 na tento účel vynaložila 272,8 mil. Sk. Cieľavedome sa tiež snažila iniciovať výstavbu severného a neskôr i južného obchvatu mesta, na ktorý zabezpečila z vlastného rozpočtu aj projektovú dokumentáciu.
Snaha samosprávy, aby sa situácia v oblasti statickej dopravy zlepšila aspoň v rámci reálnych priestorových možností, pokračuje (napríklad reorganizácia statickej dopravy na sídlisku Na hlinách, komunikačné prepojenie ulíc Trstínska – Cukrová a nový most cez Trnávku). Na výstavbu miestnych komunikácií sa vynaložilo od roku 2007 doteraz ďalších 11 712 tis. eur, na parkoviská 448 tis. eur.

Po prechode kompetencií na mesto v oblasti základných a materských škôl sa ukázalo, že nemenej zlú situáciu samospráva zdedila z obdobia socializmu aj v stave školských budov a školských zariadení. Potrebné boli a sú nemalé investície do ich rekonštrukcie. Uskutočnili sa už v základných školách na uliciach A. Kubinu, Atómovej, J. Bottu, M. Gorkého, I. Krasku, Vančurovej, K. Mahra, Námestí Slov. uč. tovarišstva, Spartakovskej i v Základnej umeleckej škole M. Sch. Trnavského.

Súčasným požiadavkám nezodpovedali ani školské kuchyne a jedálne. Mesto preto v roku 2006 investovalo 24 mil. Sk. do modernej kuchyne v základnej škole na Spartakovskej ulici, ktorá je vybavená univerzálnymi varnými zariadeniami, konvektomatmi, automatizovanými umývačkami i ďalšími špeciálnymi prístrojmi na spracovanie surovín, ich uskladnenie či výdaj stravy. Okrem iných prínosov sa tu docielili úspory energie potrebnej na prípravu a menšie straty hmotnosti použitých surovín. Navyše, nová kuchyňa zabezpečuje obedy aj pre ďalšie dve základné školy. Objednávanie a vydávanie stravy je zabezpečované elektronickým systémom s bezhotovostným platobným stykom.

Ďalšie problémy v oblasti základných a materských škôl spôsobovali samospráve nízke mzdové a prevádzkové normatívy zo strany štátu, ktoré nezodpovedali reálnym požiadavkám a niektoré z nich vôbec nezohľadňovali. Samospráva musela reagovať aj na negatívny demografický vývoj, preto uskutočnila niekoľko racionalizačných opatrení – napríklad zrušenie jednej z materských škôl, spojenie dvoch materských škôl do jedného právneho subjektu, spojenie Základnej školy na Ulici I. Krasku a materskej školy. Po intenzívnych diskusiách s riaditeľmi, zamestnancami škôl i občanmi mesta schválili poslanci mestského zastupiteľstva optimalizáciu školstva zlúčením šiestich základných škôl do troch subjektov.
Od roku 2002 do roku 2010 vynaložilo mesto na obnovu základných škôl 6 846 tis. eur (206 230 000 Sk), na obnovu materských škôl 1 452 tis. eur ( 43 752 000 Sk).

Investovať do obnovy budov sa muselo aj v sociálnej oblasti. Rekonštrukcie sa uskutočnili v zariadení pre seniorov, ubytovniach na Coburgovej a Kollárovej ulici, na Ulici Ludwiga van Beethovena, v Mestskej poliklinike, Zdravotnom stredisku na Mozartovej, debarierizované boli Detské integračné centrum na Čajkovského, objekt na Vančurovej, uskutočnili sa stavebné úpravy pre potreby Krízového centra na Okružnej, pokračuje výstavba hospicu Svetlo, atď. Aktivity občianskej spoločnosti v tejto oblasti mesto podporuje formou dotácií, ale aj financuje a spolupracuje s občianskymi združeniami na organizovaní charitatívno-osvetových a kultúrnych podujatí ako napríklad Dúhový svet pre mentálne a zdravotne postihnuté deti, mládež i dospelých, ktorý je každoročne súčasťou mestom organizovaného festivalu zdravého životného štýlu a zdravotnej osvety Dni zdravia, Veľtrh pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, či podujatie pri príležitosti Dňa matiek s názvom Májový kvet.

Neľahkú úlohu mala a dodnes má samospráva aj v oblasti životného prostredia. Vzhľadom na svoju polohu Trnava takmer nemá vo svojom bezprostrednom okolí prírodné zázemie na rekreáciu obyvateľov a priestorové možnosti na rozširovanie zelene v samotnom meste sú limitované zástavbou. Navyše, požiadavky občanov na zlepšovanie životného prostredia sa dostávali do konfliktu s požiadavkami na bytovú výstavbu a parkovanie. Samospráva preto dopĺňala a dopĺňa novou výsadbou aj všetky stavby v oblasti statickej aj dynamickej dopravy, stojiská pre kontajnery na odpad z domácností, rekonštruuje a stavia nové detské ihriská (napr. Guliver v Parku A. Bernoláka, ihrisko na Dolných baštách, Pod Agátkou, za daňovým úradom), rekonštruuje jestvujúce parkové plochy (napr. Park Janka Kráľa, Park A. Bernoláka, Kalvária, Ružový park, priestor za daňovým úradom), a podľa priestorových možnosti sa snaží vytvárať aj nové parkové výsadby a pásy izolačnej zelene ako napríklad na Hlbokej ulici a za sídliskom Hlboká. Do roku 2009 bolo v Trnave vysadených dovedna asi 28 260 stromov. Vďaka pravidelnej opatere sa výsadby dobre ujali a na viacerých miestach výrazne zlepšili životné prostredie v meste po zdravotnej aj estetickej stránke. Za svoje aktivity v tejto oblasti sa Trnava umiestnila ako druhá v rámci slovenskej časti súťaže Európska cena – Hlavné mestá biodiverzity 2010.

Dôležitú úlohu v súvislosti so životným prostredím má aj dobré odpadové hospodárstvo. V roku 1998 sa začalo ukladanie komunálneho odpadu na novej modernej skládke na Zavarskej ceste s predpokladanou životnosťou 28 rokov. Vzhľadom na to, že táto skládka patrí mestu, poplatok, ktorý platia Trnavčania za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, patrí dlhodobo k najnižším spomedzi všetkých krajských miest v SR. Prispelo k tomu aj spustenie vlastnej kompostárne, v ktorej sa zužitkováva odpad z údržby zelene v meste a dotrieďovacia linka na separovaný zber odpadu.

Mesto sa sústredilo aj na obnovu historického dedičstva, ktoré bolo po období socializmu značne zdevastované. Obnovilo meštianske domy a kontinuálne pokračuje v rekonštrukcii vzácneho mestského opevnenia, ktoré je unikátom stredoeurópskeho významu. Súčasne s opevnením sa realizovala napríklad aj rekonštrukcia Michalskej ulice, kde vznikol pod arkádovými hradbami turisticky atraktívny priestor. Mesto obnovilo aj renesančnú mestskú vežu na Trojičnom námestí a navrátilo jej pôvodný vzhľad. Medzi najväčšie úspechy samosprávy v spolupráci s archeológmi a pamiatkarmi patrí objav a rekonštrukcia vzácnej pôvodnej budovy radnice z raného stredoveku, dnešného západného krídla radničného komplexu, ktorému bol udelený titul Kultúrna pamiatka roka 2008 v súťaži Fénix organizovanej Ministerstvom kultúry SR.

Samospráva formou dotácií prispieva aj na archeologický či architektonický pamiatkový výskum a obnovu trnavských kostolov a iných kultúrnych pamiatok, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta a investovalo do ich iluminácie, ktorá tiež zvýšila atraktivitu objektov v rámci turistického ruchu. K najväčším úspechom, ktoré boli dosiahnuté s finančnou, ale aj mediálnou podporou mesta (v kultúrno-spoločenskom mesačníku mesta Novinky z radnice, ktorý sa zameriava aj na popularizáciu trnavskej histórie a pamiatok) bola obnova krovu veží Baziliky sv. Mikuláša, obnova jeho vzácnych zvonov a ich návrat do veže, ktorý patril medzi udalosti storočia, a najmä objav a projekt prezentácie najstaršej sakrálnej stavby v meste – románskej rotundy pri Bazilike sv. Mikuláša.

Dôležitým prvkom vzťahu samosprávy k občanom bolo vytvorenie dotačného systému pre občiansky, kultúrny a športový život. Každoročne sú mestom podporované mnohé aktivity v týchto oblastiach. Pravidelné dotácie na činnosť dostávajú umelecké občianske združenia, ktoré dlhodobo robia dobré meno Trnave doma i v zahraničí – napríklad trnavské spevácke zbory Cantica nova, Tirnavia, Bradlan, divadelný súbor DISK, atď. Nadväzuje a prehlbuje sa spolupráca s nimi aj pri organizovaní kultúrnych podujatí. Tento kľúč je s úspechom používaný pri oživení spomínaného vzácneho stredovekého krídla radnice, ktoré sa postupne stáva vyhľadávaným kultúrnym priestorom na výstavy, komorné hudobno-literárne a benefičné podujatia, atď. Patrí medzi ne napríklad každoročná súťažná výstava fotografií Genius loci Trnavy, ktorú mesto založilo a organizuje v úzkej spolupráci s trnavským fotoklubom Iris.

Priestor nielen na veľké koncerty, ale aj na menšie kultúrne špeciality pre fajnšmekrov a netradičné podujatia pod holým nebom – ako bol napríklad prvý Trnavský fotopark na jar tohto roka – mesto vytvorilo tiež v zrekonštruovanom amfiteátri.

S rešpektom pristupovalo k tradíciám hodnotných pravidelných podujatí, ktoré vznikli pred rokom 1989 a pokračovalo v ich organizovaní – Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského, DIV – Divadelné inšpiratívne vystúpenia, finančne podporuje renomované Trienále plagátu Trnava, ktoré organizuje Galéria Jána Koniarka v Trnave, ale zakladá aj nové kultúrne tradície, napríklad v podobe medzinárodného festivalu rezofonickej hudby Dobrofest – Trnava, venovaného pamiatke vynálezcu rezofonickej gitary dobro Johna Dopyeru, rodáka z Dolnej Krupej, folklórneho festivalu Trnavská brána, Promenádnych koncertov dychovej hudby, letného divadelného festivalu pod holým nebom s názvom Radničné hry, Literárnych slávností, džezového festivalu Trnavský JAZZyk, atď.

S cieľom oživiť hradby a vdýchnuť im autentickú historickú atmosféru prostredníctvom atraktívnych podujatí mesto poskytlo dve veže trnavského mestského opevnenia občianskym združeniam, ktoré sa programovo venujú popularizácii histórie Trnavy a jej obranného systému – Trnavskému šermiarskemu cechu a Kompánii trnavských žoldnierov. Tento krok už priniesol ovocie v podobe veľmi žiadaných tematických prehliadok pre Trnavčanov i návštevníkov mesta a prvého trnavského festivalu Stredovek pod hradbami počas tohtoročného Tradičného trnavského jarmoku, pravidelne nadväzujúceho na tradíciu trnavských trhov, ktoré pred stáročiami utvárali základy prosperity Trnavy.
Samospráva nezabudla ani na oživenie tradícií povestného trnavského vinárstva a vinohradníctva v spolupráci s trnavským spolkom priateľov vína Vincech. Súčasný trnavský vinársky rok sa pravidelne začína Požehnaním mladých vín, pokračuje jarnou súťažou Víno Tirnavia a na jeseň vrcholí Dňom vínnych pivníc, kedy sa otvárajú verejnosti legendárne trnavské historické vínne pivnice.

Nielen prostredníctvom investícií do obnovy a zveľaďovania mesta, ale aj prostredníctvom týchto aktivít chce samospráva prispieť svojím dielom k formovaniu trnavskej občianskej spoločnosti, rozširovaniu kultúrno-spoločenského spektra jej záujmov a v dobrom zmysle slova aj podporiť príslovečný trnavský lokálpatriotizmus.

 
 

Strategické spoločenské a hospodárske rozhodnutia samosprávy


1238

 • Vznik prvej samosprávy mesta


1990

 • Obnovenie samosprávy


1991

 • Obnovovanie partnerstiev s mestami v zahraničí
 • Dobudovanie predstaničného priestoru – veľkokapacitné parkovisko
 • Rozhodnutie o postupnej obnove MPR
 • Mestské správcovské organizácie (zakladanie)
 • Verejno-prospešné služby (transformácia a privatizácia)
 • VZN o prevode vlastníctva majetku mesta formou dražby – 16. 5. 1991 (zo zákona od roku 2009)


1992

 • Obnovenie Trnavskej univerzity
 • Reštaurovanie a znovupostavenie Trojičky (verejná zbierka)
 • Grantový systém mesta Trnavy
 • Bazén Castiglione
 • Projekt NEWS (pomoc Nikarague v spolupráci Holandska a Slovenska do 2000)
 • Zóny atraktivity pri prenájme nebytových priestorov


1993

 • Obnova kultúrnych pamiatok (mestské opevnenie, meštianske domy) (pokračovanie projektu)
 • Sprievodcovská činnosť (koordinácia na úrovni mesta)
 • Mestský informačný systém (začiatok spracovávania dát MsÚ vo vnútornej elektronickej sieti)
 • Územný plán mesta Trnavy (prvý v SR po spoločenských zmenách v roku 1989)
 • VZN o spôsobe výberu dodávateľov verejnou súťažou – 1. 8. 1993 (zo zákona od 1. 1. 1994)
 • Využívanie výnosov z predaja majetku mesta výlučne na investície do majetku mesta
 • Predaj mestských pozemkov zmluvou o budúcej kúpnej zmluve
 • Odpadové hospodárstvo založenie obch. spoločnosti A.S.A. s.r.o. (50 % účasť mesta)
 • Vstup mesta do akciových spoločností Poľnobanka (Unicredit bank), Dexia


1994

 • Spevácka súťaž M. Sch. Trnavského (začiatok v r. 1971, od 1994 ako medzinárodná)
 • Trnavské dni – Láska, pokoj, porozumenie
 • Zakrytie zimného štadióna
 • Izolačný pás zelene (les osobitného určenia, plocha 4,6 ha, 25 500 ks stromov, budovanie do roku 1998)
 • GIS – grafický informačný systém mesta Trnava (budovaný v rokoch 1994-2003)


1995

 • Prvý reprezentačný ples Mesta Trnava
 • VZN o ochrane nefajčiarov – 17. 7. 1995 (zo zákona od 2004)
 • Vstup do Kooperačnej siete európskych miest strednej veľkosti (33 miest, 12 štátov Európy)
 • Budovanie káblovej televízie - Trnavatel s. r. o. (5 % trvalá účasť mesta)
 • Rekonštrukcia bytov pre sociálne slabšie vrstvy Coburgova ul.


1996

 • Projekt Zdravé Mesto Trnava
 • Projekt Dni zdravia
 • Expotour Slovakia, Žilina (do r. 2000)
 • Medzinárodná výstava CR, Utazás Budapešť
 • VZN o prevode vlastníctva bytov (Mesto Trnava - prijímateľ dlhopisov z prvej vlny kupónovej privatizácie ako platidla za predaj bytov do osobného vlastníctva)


1997

 • Založenie MTT s.r.o. (100 % účasť mesta) (videotext, obrazové vysielanie od 30. 10.)
 • Zriadenie internetovej stránky
 • Prvá etapa rekonštrukcie Mestskej veže
 • Expotour Slovakia, Žilina
 • ITF Slovakiatour, Bratislava (do súčasnosti)
 • Prvý dlhodobý investičný zámer mesta Trnava (na 3 a viac rokov)
 • VZN o dani z nehnuteľnosti (s podporou zamestnanosti daňovými úľavami na základe vytvorenia pracovných miest)
 • Separovaný zber druhotných surovín (zo zákona od roku 2010)
 • Výstavba bytového domu
 • Na hlinách I. – 35 b.j. (predaj bytov do osobného vlastníctva)


1998

 • Publikácie k 760. Výročiu udelenia výsad (Trnava očami výtvarníka a fotografa, Mojej Trnave, K dejinám Trnavy a okolia)
 • Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta (vybudovaná v réžii a na náklady mesta)
 • Emisia komunálnych obligácií mesta Trnava (skládka komunálneho odpadu)
 • Výstavba bytového domu
 • Na hlinách II. – 31 b.j. (predaj bytov do osobného vlastníctva)
 • MÚSES - Miestny územný systém ekologickej stability


1999

 • radnica – rekonštrukcia severného krídla
 • Regiontour Brno, ČR (do súčasnosti)
 • Prvá okružná križovatka na Slovensku (Tamaškovičova – Dohnányho)
 • 21. 8. 1999 – začiatok
 • 30. 8. 1999 – ukončenie


2000

 • radnica – rekonštrukcia južného krídla
 • TINS – založenie Trnavskej informačnej služby
 • Modernizácia autobusových nástupíšť
 • Založenie projektového manažmentu pre granty z predvstupových fondov EU a PHARE
 • Začiatok svetelno-technického projektu – modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • Automobilka BMW – účasť 8 miest – dotazníkový zber údajov pre výber lokality na výstavbu závodu
 • Zásadná zmena ÚPN (vyčlenenie územia pre významné investície)


2001

 • Prvý medzinárodný projekt podporený z fondov EU – ECO CITY (environmentálny projekt)
 • Návrh riešenia areálu Cukrovaru po ukončení výroby pre nové funkčné využitie
 • Bežný a kapitálový rozpočet (zo zákona od roku 2002)
 • Prvé ratingové hodnotenie mesta v rámci SR


2002

 • Rekonštrukcia a dostavba AŠ Slávia
 • MTT s.r.o. – terestriálne vysielanie
 • Vstup do združenia Malokarpatská vínna cesta
 • Požehnanie mladých vín
 • Humanizácia obytného súboru Hlboká (Clementisova – Starohájska)
 • Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Trnava (SPER – pilotný projekt - prvé 4 mestá na Slovensku)
 • Založenie Trnava Invest s.r.o. 23.12.2002 (100 % účasť mesta) (pre prípravu a výstavbu PSA Peugeot Citröen)
 • SKO Trnava – začiatok prevádzky kompostárne (zelený odpad zo zákona od r. 2006, ostatný biologický odpad od r. 2013)
 • Nájomný byt. dom Františkánska I. - 20 b. j.


2003

 • Trnavská brána (Začiatok spolupráce krajín Višegradskej štvorky)
 • MTT s. r. o. – teletext
 • Kancelária prvého kontaktu
 • Stredoeurópsky región Centrope
 • Výstava Vino Tyrnavia
 • Deň vínnych pivníc
 • Zmluva o investičnej spolupráci (PSA, SR, Mesto Trnava)
 • Výstavba výrobného závodu PSA Peugeot Citröen
 • Programový rozpočet na rok 2004 (zo zákona od r. 2009)
 • Viacročný rozpočet formou dlhodobého investičného plánu (zákonom od roku 2007)


2004

 • Racionalizačné opatrenia v školstve (zrušenie, spojenie MŠ a ZŠ, spojenie 6 ZŠ)
 • Rozšírenie zastavaného územia mesta o 124 ha
 • ZŠ Spartakovská – rozsiahla rekonštrukcia školy


2005

 • Mestská športová hala (rekonštrukcia)
 • ISS (modernizácia elektronickej siete MsÚ)
 • RIS – reg. inovačná stratégia (účasť mesta v projektoch podporujúcich podnikateľskú infraštruktúru a inovácie)
 • Komunitné centrum
 • Holiday World Praha, ČR
 • Tour Travel Varšava, PL (do r. 2007)
 • Touristik&caravaning, Lipsko, Nemecko
 • Intenzifikácia separovaného zberu (dotrieďovacia linka – zariadenie na zhodnocovanie odpadov)
 • TT ENERGIE s. r. o. (50 % účasť mesta) – príprava na privatizáciu teplárenstva, transformácia na TT-KOMFORT s. r. o.


2006

 • Štadión A. Malatinského (celková rekonštrukcia štadióna)
 • Opláštenie druhej ľadovej plochy zimného štadióna
 • Budovanie kontajnerových stojísk
 • Projekt SNOW BALL (riešenie dopravy)
 • Medzinárodná výstava CR Utazás, Budapešť
 • Herbst Seniorenmesse Viedeň
 • PHSR
 • Nájomný bytový dom Františkánska II. – 40 b.j., Clementisova – 88 b.j. (poskytnuté predovšetkým zamestnancom PSA Peugeot Citroen)
 • Centrálna výrobňa jedál pre tri školské zariadenia
 • Vybudovanie odplyňovacieho zariadenia na skládke komunálneho odpadu


2007

 • Detské ihrisko v Bernolákovom sade
 • Byty pre sociálne slabšie vrstvy Malženická cesta – 24 b.j.
 • Intranet
 • Automobilový klaster Západné Slovensko (spolupráca s Rakúskom)
 • Medzinárodná výstava CR Utazás, Budapešť
 • Humanizácia obytných súborov (príprava projektov)


2008

 • Rekonštrukcia mestského amfiteátra
 • Projekt Bezbariérové mesto
 • Radnica – rekonštrukcia západného krídla
 • Rekonštrukcia detského ihriska na Dolných Baštách
 • Projekt PRO.MOTION (riešenie dopravy)
 • Separovaný zber na školách
 • Holiday World Praha, ČR (do súčasnosti)
 • Koncepčné riešenie dopravy – Generálny dopravný plán – súčasť aktualizovaného ÚPN mesta Trnavy 2009
 • Nájomné byty Tajovského ul. – 88 b.j., Coburgova ul. - 24 b.j.
 • TT-IT s.r.o. (100 % účasť mesta) (Outsourcing informačných technológií a služieb)


2009

 • Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy
 • Reorganizácia statickej dopravy na sídlisku Na hlinách
 • Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska – Cukrová a nový most cez potok Trnávka
 • Vybudovanie registratúrneho strediska
 • Výstavba Mestského priemyselného a technologického parku
 • Aktualizácia ÚPN mesta Trnavy (do 2025, s výhľadom do 2035)


2010

 • Intenzifikácia statickej dopravy (vytvorenie a rekonštrukcia 600 parkovacích miest)
 • Projekt CircUse (mikroregión Trnava)
 • Humanizácia obytného súboru Prednádražie (Mozartova – Tajovského)
 • Zavedenie elektronického verejného obstarávania (virtuálna aukčná sieň)
 • Rekultivácia skládky TKO Boleráz (získanie grantu)
 • Projekt PEZA (využitie skládkového plynu na výrobu el. energie na skládke KO)
 • Zariadenie na zhodnocovanie odpadov (získanie grantu)
 • OPIS – eGovernment
 
 

Fotografie: B. Vittek

 

Súvisiaci obsah